GTM debug

Clock
Čas na čtení: 5 min
Calendar
29.3.2022

Balíček mobility - nová pravidla pro mezinárodní dopravce

Balíček mobility - nová pravidla pro mezinárodní dopravce

Co je nový Balíček mobility?

Silniční doprava hraje klíčovou roli v evropské přepravě zboží. Tvoří tři čtvrtiny vnitrozemské nákladní dopravy v Evropské unii (EU). Předchozí desetiletí ukázalo, že dopravní společnosti ze zemí střední a východní Evropy (SVE) zaujímají vedoucí postavení v mezinárodní nákladní dopravě. Současné předpisy EU jsou pro mnoho evropských zemí významnou překážkou rozvoje trhu.

Jednou z nejvýznamnějších výzev, kterým v současné době dopravní společnosti čelí, je nový zákon Evropské unie upravující otázky spojené se silniční dopravou. Tyto nové předpisy jsou konsolidovány v rámci Balíčku mobility. Široký záběr Balíčku zahrnuje mimo jiné vysílání pracovníků, přístup na trh silniční nákladní dopravy, silniční poplatky, pravidla pro dobu řízení a odpočinku, zdanění vozidel a normy CO2.

Nový zákon versus životní prostředí

Některé změny jsou v platnosti již od 20. srpna 2020. Jednou z nejdůležitějších a nejkritizovanějších změn je povinné nařízení, že se řidič musí každé 4 týdny vrátit do provozního střediska (základny) nebo do místa bydliště řidiče. Kromě toho vstupuje v platnost od února 2022 nařízení přepravy, které předepisuje, že přeprava musí být organizována tak, aby povinnost vrátit vozidlo na jednu z provozních základen v zemi bydliště dopravce, mohla být splněna alespoň jednou do osmi týdnů ode dne, kdy vozidlo opustí zemi.

Většina zúčastněných stran chce zdůraznit, že navrhovaná pravidla povedou ke zvýšení počtu „prázdných“ jízd, což v důsledku povede ke zvýšení emisí CO2. Za zmínku také stojí, že i Evropská komise nedávno zveřejnila studii, která potvrzuje oprávněnost těchto obav. Uvádí se v ní, že "povinnost vracení nákladních vozidel povede k neefektivitě dopravního systému a ke zvýšení zbytečných emisí, znečištění a přetížení dopravy". Studie zjistila, že obě ustanovení by mohla vést až k 3,3 milionu tun dodatečných emisí CO2 ročně. Zatímco jen v důsledku těchto dvou ustanovení balíčku mobility se do ovzduší uvolní až 704 tun oxidů dusíku (NOx) a 251 tun pevných částic (PM2,5) navíc.

Minimální mzda a daně

Další sporná otázka souvisí s přísnějšími pravidly týkajícími se odměňování za kabotáž, kombinovanou dopravu nebo mezinárodní cross-trade dopravu. Dříve se vyplácela minimální mzda, ale dle nové směrnice bude zaveden systém "rovného odměňování". Pro správné vypořádání odměňování zaměstnanců bude nutné použít; zákony hostitelské země, obecné prováděcí předpisy, tzn. směrnici o vysílání pracovníků, místní správní předpisy, odvětvové předpisy a odborové kolektivní smlouvy a rozhodčí nálezy.

Řidiči obvykle dostávají denní diety a paušální částky na ubytování. S přihlédnutím k místním předpisům a pravidlům balíčku mobility však v mnoha zemích nebude možné tyto příspěvky zahrnout do "standardní odměny". Proto se odhaduje, že po vstupu v platnost položky balíčku mobility týkající se vysílání pracovníků se mohou náklady na zaměstnance podnikatelů ze zemí střední a východní Evropy zvýšit až o 30 %. To není dobrá zpráva pro země, které efektivně konkurují subjektům ze Západu především díky levnějším nákladům na pracovní sílu. Polsko, Rumunsko a Bulharsko již tuto změnu národního práva zavedly.

Kabotáž

Nová pravidla se dotknou přepravy zboží mezi dvěma body ve stejné zemi provozovatelem z jiné země, např. slovenskou společností, která přepravuje zboží z Prahy do Brna. Tento typ služby se nazývá kabotáž. Doposud ji bylo možné povolit jako důsledek mezinárodní silniční přepravy, a to maximálně třikrát během 7 dnů po vyložení zboží z mezinárodní přepravy. Od 21. února se začalo uplatňovat pravidlo "Cooling-off period". I když tedy řidič po 3 dnech znovu vjede do téže země, nemůže kabotážní službu provést tentýž den, protože musí být provedena čtyřdenní přestávka (teoreticky to přípustné je, ale pouze s jiným vozidlem).

Byrokracie

Mezi další změny, jejichž datum účinnosti je stejné jako u ustanovení o vysílání pracovníků, patří např. změny registračních povinností. Při vyslání zaměstnance bude muset dopravce zaslat oznámení obsahující konkrétní informace, jako jsou údaje o dopravci, údaje o kontaktní osobě, údaje o řidiči včetně čísla řidičského průkazu, informace o pracovní smlouvě, datum zahájení a ukončení vyslání a evidenční čísla pro druh prováděné dopravy. Tyto změny budou pro mnohé dopravní společnosti jistě výzvou, protože budou vyžadovat znalost zahraničních právních předpisů a předpisů v oboru, což zkomplikuje výpočet odměny řidiče. To vše s sebou nese větší byrokracii a nutnost zaměstnat nové administrativní síly, daňové specialisty a právníky. Kromě toho musí být všechny přepravy registrovány v celoevropském Informačním systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI).

Nejvíce postihnutí

Nejvíce postihnutí novými zákony jsou země ze střední a východní Evropy. Stačí se podívat do statistik Eurostatu na 5 zemí s nejvyšší registrací zahraničních nákladních vozidel působících na jednotlivých územích EU. Tabulka obsahuje především východní státy Evropy. Kromě toho byly v roce 2020 na prvních třech místech zemí odpovědných za přeshraniční přepravu v EU – Polsko, Litva a Rumunsko. Následovaly Bulharsko, Slovensko, Slovinsko a Maďarsko. Kabotážní dopravě dominovalo Polsko (45 % trhu kabotáže), následované Litvou (11 %) a Rumunskem (7 %).

Shrnutí

Jak se uvádí na internetových stránkách Evropské komise, "nová pravidla zlepší pracovní podmínky řidičů, zavedou zvláštní pravidla pro vysílání řidičů v mezinárodní dopravě a aktualizují ustanovení o přístupu na trh nákladní dopravy". Podle mnoha odborníků však budou předpisy obsažené v Balíčku mobility překážkou rozvoje pro podniky, zejména ze střední a východní Evropy. Německá autorita v oblasti logistiky prof. Peter Klaus ve zprávě "Balíček mobility I: Dopad na evropský systém silniční dopravy" ukazuje, že to výrazně zvýší celkové náklady evropského systému mezinárodní silniční dopravy a sníží produktivitu.

Mnozí odborníci s tímto názorem souhlasí a konstatují, že dodatečné náklady spojené s jízdami vozidel, např. na pohonné hmoty, pneumatiky, řidiče a vysílání řidičů podle předpisů, rozhodně vyvolají tlak na náklady. To je vedle vysokých cen pohonných hmot a nedostatku řidičů na trhu jedním z důvodů rostoucích cen dopravních služeb v Evropě.

Hledáte řešení mýtného na míru vašemu vozovému parku? Podívejte se na nabídku.