GTM debug

Informace o ochraně osobních údajů skupiny EUROWAG

Informace o ochraně osobních údajů skupiny EUROWAG poskytuje přehled o způsobu, jakým zpracováváme osobní údaje v rámci naší zde (také označovaných jako "EW" nebo "my"). Prostřednictvím tohoto dokumentu naplňujeme naší informační povinnost podle článků 13 a 14 Nařízení EU o ochraně osobních údajů ("GDPR") a dalších národních právních předpisů o ochraně údajů.

Kontaktní údaje skupinového pověřence na ochranu osobních údajů ("DPO") jsou následující:

 • adresa pro korespondenci: W. A. ​​G. payment solutions, Inc. - Oddělení Compliance, Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4, Česká republika 

Informace o ochraně osobních údajů skupiny EUROWAG je zastřešujícím a nejobecnějším dokumentem k problematice ochrany osobních údajů. Specifikům, která se týkají osobních údajů zaměstnanců a zpracování osobních údajů v mobilních aplikacích nebo prostřednictvím kamerových systémů v našich prostorách, se věnují další dokumenty. Doplňující informace o ochraně osobních údajů je však třeba číst současně s tímto protože platí společně.

Co se z tohoto dokumentu dozvíte o osobních údajích?

Proč zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme zejména s cílem:

 • provozovat naše podnikání a poskytovat naše služby a produkty;
 • efektivně spravovat naše lidské zdroje;
 • plnit naše zákonné a smluvní povinnosti; a
 • sledovat naše vlastní oprávněné zájmy.
Za jakým účelem, na jakém základě a jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?  

Ve společnosti EUROWAG zpracováváme vaše osobní údaje pro účely a na základě právních důvodů, které jsou uvedeny v tabulce níže. Současně uvádíme informace o tom, jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme. Jedná se o obecné lhůty uchovávání, které mohou být zkráceny, pokud údaje již nejsou pro dané účely nezbytné, nebo prodlouženy, pokud to vyžaduje zákon nebo naše oprávněné zájmy.

Jednotlivé společnosti skupiny EW při zpracování vašich osobních údajů vystupují jako tzv. společní správci ve smyslu článku 26 GDPR[1]

Podrobnější popis účelů a oprávněných zájmů, které sledujeme, naleznete zde.

[1]Z ujednání o společném správcovství ve skupině EUROWAG vyplývá, že:(i) agenda týkající se souladu s GDPR a ePrivacy podléhá dohledu a poradenství DPO skupiny, který s pomocí určených pracovníků napříč skupinou vyřizuje všechny žádosti subjektů údajů; (ii) všechny účely uvedené v tomto dokumentu jsou společnými účely všech entit skupiny EW, což znamená, že všechny tyto subjekty jsou oprávněny zpracovávat stejné osobní údaje společně v souladu s principem "nezbytnosti"; (iii) zásada nezbytnosti umožňuje sdílení jakéhokoliv osobního údaje pro účely zde uvedené mezi jakýmikoli subjekty EW za předpokladu, že je to nezbytné; (iv) každý subjekt EW může zpracovávat své vlastní osobní údaje pro své vlastní účely, které nejsou účely společnými, ale musí o takovém zpracování informovat DPO skupiny a subjekty údajů v souladu s články 13 a 14 GDPR.

Níže detailní přehled:

Účel zpracování
Právní  základ
Standarní doby uchovávání
1. Poskytování služeb mýtného
Plnění smlouvy/
oprávněný zájem
Po dobu poskytování mýtných služeb nebo do vyřízení námitky proti zpracování osobních údajů, pokud v konkrétním případě převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů.
2. Poskytování telematických služeb
Plnění smlouvy/
oprávněný zájem
Po dobu poskytování telematických služeb nebo do vyřízení námitky proti zpracování osobních údajů, pokud v konkrétním případě převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů.
3. Poskytování služeb čerpání pohonných hmot
Plnění smlouvy/
oprávněný zájem
Po dobu poskytování služeb čerpání pohonných hmot pro zákazníka prostřednictvím palivové karty nebo do vyřízení námitky proti zpracování osobních údajů, pokud v konkrétním případě převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů.
4. Poskytování finančních služeb
Plnění smlouvy/
oprávněný zájem
Po dobu poskytování finančních služeb nebo do vyřízení námitky proti zpracování osobních údajů, pokud v konkrétním případě převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů.
5. Poskytování daňových služeb
Plnění smlouvy/
oprávněný zájem
Po dobu poskytování daňových služeb nebo do vyřízení námitky proti zpracování osobních údajů, pokud v konkrétním případě převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů.
6. Poskytování doplňkových služeb
Plnění smlouvy/
oprávněný zájem
Po dobu poskytování doplňkových služeb nebo do vyřízení námitky proti zpracování osobních údajů, pokud v konkrétním případě převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů.
7. Podpora a péče o zákazníky
Plnění smlouvy/
oprávněný zájem
Po dobu poskytování služeb na základě platné smlouvy nebo do vyřízení námitky proti zpracování osobních údajů, pokud v konkrétním případě převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů.
8. Řízení smluvních vztahů
Plnění smlouvy/
oprávněný zájem
Po dobu poskytování služeb na základě platné smlouvy nebo do vyřízení námitky proti zpracování osobních údajů, pokud v konkrétním případě převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů.
9. Administrativní účely
Oprávněný zájem
Po dobu obchodních a administrativních potřeb společnosti EUROWAG nebo do vyřízení námitky proti zpracování osobních údajů, pokud v konkrétním případě převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů.
10. Hodnocení úvěrového rizika
Oprávněný zájem
Po dobu zpracování a schvalování požadovaného produktu zákazníkovi nebo do vyřízení námitky proti zpracování osobních údajů, pokud v konkrétním případě převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů.
11. Cenotvorba a řízení vztahů B2B
Plnění smlouvy/
oprávněný zájem
Po dobu servisní podpory související s vydáním nebo do uzavření nové cenové nabídky, resp. do vyřízení námitky proti zpracování osobních údajů, pokud v konkrétním případě převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů.
12. Vytváření sítě partnerských dodavatelů
Plnění smlouvy/
oprávněný zájem
Po dobu poskytování služeb na základě platné smlouvy nebo do vyřízení námitky proti zpracování osobních údajů, pokud v konkrétním případě převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů.
13. Plnění zákonných povinností
Zákonná povinnost
Obecně maximálně po dobu vyplývající z příslušného místního právního předpisu, který ukládá povinnost zpracovávat osobní údaje na tomto právním základě.
14. Právní agenda
Plnění smlouvy/
oprávněný zájem
Po dobu uplatňování příslušného právního vztahu a až do zániku právního nároku, řádného uplatnění práva a uspokojení právního nároku nebo věcného ukončení právní věci a vyčerpání dostupných opravných prostředků.
15. Zabezpečení osobních údajů a IT systémů
Plnění smlouvy/
oprávněný zájem
Obecně ne déle než 1 rok.
16. Ochrana a zabezpečení majetku
Oprávněný zájem
Záznamy z kamerového systému k tankování vozidla podle pokynů zákazníka (správce) nebo po dobu uchovávání stanovenou ve smlouvě o zpracování údajů, obvykle 25 dní nebo 183 dní
v případě žádosti zákazníka. Údaje o kontrole fyzického přístupu uchováváme nejdéle 12 měsíců od jejich shromáždění.
17. Přímý marketing a PR účely
Souhlas/oprávněný zájem
Obecně po dobu platnosti souhlasu, pokud je souhlas právním základem pro zpracování, nebo do obdržení námitky proti přímému marketingu.
18. Účely statistického zpracování
Souhlas/plnění smlouvy/zákonná povinnost/oprávněný zájem
V průběhu/existence jiných účelů zpracování, přičemž se minimalizuje jejich uchovávání do doby, než budou vytvořeny potřebné statistické výstupy; tím není dotčena možnost uchovávat osobní údaje použité pro původní účely zpracování.
Jaké oprávněné zájmy sledujeme?

Oprávněné zájmy společnosti Eurowag pro zpracování osobních údajů jsou následující: 

 • Zpracování dokumentace k platbám;
 • Zpracování technických a fakturačních údajů;
 • Onboarding proces;
 • Prevence podvodů;
 • Monitoring chování řidičů;
 • Manuální a telefonická autorizace zákazníků;
 • Reporting zákazníkům (finanční reporting a business analýzy);
 • Early Money Collection = refundace DPH jménem zákazníka;
 • Refundace spotřební daně z pohonných hmot;
 • Vzdělávání, propagace a školení uživatelů;
 • Řešení problémů zákazníků;
 • Komunikace mezi smluvními stranami;
 • Evidence interních a externích plných mocí;
 • Evidence dodavatelsko-odběratelských smluvních vztahů mezi správcem a jeho zákazníky, partnery a dodavateli;
 • Ostatní právní agenda;
 • Posouzení úvěrového rizika (screening) zákazníků, včetně kreditního skóringu a výkazu platební morálky;
 • Příprava cenové politiky B2B a slev pro zákazníky;
 • Monitorování a vyhodnocování podezřelých událostí na základě analýzy logů prostřednictvím specifických softwarových aplikací;
 • Penetrační testy a provádění bezpečnostních auditů s možností přístupu k chráněným datům;
 • Monitorování uživatelských sítí a systémů;
 • Kamerové systémy;
 • Kontrola fyzického přístupu;
 • Distribuce marketingových elektronických zpravodajů (e-mail, SMS) stávajícím zákazníkům;
 • Realizace telemarketingových aktivit včetně kampaní pro stávající zákazníky a uchovávání hlasových záznamů;
 • Cílení a personalizace reklamního obsahu;
 • Shromažďování a analýza zpětné vazby od zákazníků.

Podrobný popis oprávněných zájmů, které sledujeme, a jejich relevanci k účelům zpracování naleznete zde.

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme a odkud je získáváme?

Obecně platí, že vaše osobní údaje shromažďujeme přímo od vás. V tomto případě je poskytnutí osobních údajů dobrovolné. Své osobní údaje nám můžete poskytnout různými prostředky a způsoby.

Vaše osobní údaje však můžeme získat i z jiných zdrojů (např. od našich zpracovatelů, jiných třetích stran nebo z veřejných registrů). Více informací naleznete v níže uvedené tabulce: 

Zdroj osobních údajů
Kategorie osobních údajů získaných z jiných zdrojů než od subjektu údajů
Zákazníci v pozici zaměstnavatelů subjektu údajů:
Běžné osobní údaje (např. základní identifikační údaje a kontaktní informace, např. jméno, příjmení, další jména, datum narození, státní příslušnost, adr esa, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo průkazu totožnosti, průkazová fotografie, číslo bankovního účtu).
Insolvenční rejstříky:
Informace z insolvenčních rejstříků týkající se platební neschopnosti, úpadku, oddlužení atd., kontrola položek v interním systému.
Veřejné obchodní rejstříky:
Jméno, příjmení, titul, funkce ve společnosti, data platnosti záznamů.
Rejstříky veřejných finančních orgánů:
Obchodní jméno, IČ, DIČ, účetní výkazy a další veřejně dostupné účetní doklady.
Navigační jednotky instalované ve vozidle zákazníka:
Dynamické lokalizační údaje generované navigačními jednotkami instalovanými ve vozidlech, zprávy, metadata elektronické komunikace.
Systém řízení podvodů/CRM systém:
Statické údaje zpracovávané v systému FMS ve vztahu k jednotlivým zákazníkům, ID zákazníků čerpacích služeb, kontakty, pověření, přihlášení, výsledky bodování. Dynamické transakční údaje související s hodnocením jednotlivých úkonů při poskytování služeb.
Dynamická transakční data o použití tankovací karty. Dynamická transakční data související s logistickými operacemi, skladováním a spotřebou paliva. Dynamická transakční data související s kamerovým záznamem o tankování vozidla.
Další interní nebo externí systémy aplikace používané jako prostředek zpracování osobních údajů při poskytování dalších služeb skupiny EUROWAG:
Dynamické, transakční údaje související s prováděním úkonů při poskytování služeb a méně podstatné elektronicky zpracované záznamy o poskytnuté službě.
OBU jednotky instalované ve vozidlech zákazníků a v externích mýtných systémech národních poskytovatelů:
Dynamické transakční údaje týkající se všech údajů palubních jednotek generovaných mýtnými jednotkami instalovanými ve vozidlech, zprávy, metadata elektronické komunikace atd. (Výše zaplaceného mýtného, trasa, za kterou bylo mýtné zaplaceno, místo a čas zaplacení mýtného, doba povolená pro vykonání jízdy a číslo kupónu).
Statické údaje týkající se ID zákazníka mýtných služeb, jeho účtu, vozidla, registrační značky vozidla nebo jízdní soupravy, charakteristik vozidla nebo jízdní soupravy, které jsou relevantní pro výši mýtného, identifikačního čísla, identifikačního čísla palubní jednotky instalované ve vozidle pro účely výběru mýtného, čísla smlouvy uživatele.
Existuje zákonná nebo smluvní povinnost zpracovávat osobní údaje?

Existuje několik právních předpisů, které nám ukládají povinnost shromažďovat a zpracovávat určité vaše osobní údaje. Jedná se zejména o povinnost prevence a odhalování praní špinavých peněz, zpracování účetních a daňových záznamů a zajišťování zabezpečení osobních údajů a IT systémů.

Pokud se shromažďování osobních údajů týká smluvního vztahu, jedná se často o smluvní požadavek nebo požadavek, který je nezbytný pro uzavření smlouvy. Neposkytnutí osobních údajů (ať už vašich nebo vašich kolegů) může mít za následek neuzavření nebo neplnění smluvního vztahu se společností, kterou zastupujete.

Pokud je právním důvodem pro zpracování vašich osobních údajů pro individuální účely souhlas, je poskytnutí vašich osobních údajů zcela dobrovolné a jejich neposkytnutí pro vás nebude mít žádné negativní účinky ani důsledky.

Kdo jsou příjemci osobních údajů? 

Důvěrnost vašich osobních údajů bereme velmi vážně a máme zavedeny interní zásady, které zajišťují, že vaše údaje jsou sdíleny pouze mezi oprávněnými pracovníky společnosti EUROWAG nebo s prověřenými třetími stranami.

Naši zaměstnanci mohou mít přístup k vašim osobním údajům na základě přísně omezeného přístupu, který se obvykle řídí a je omezen funkcí, rolí a útvarem v němž je zařazen. Usilujeme také, aby výběr našich subdodavatelů a jakékoli zpracování osobních údajů z jejich strany bylo v souladu s GDPR nebo dalšími národními právními předpisy.

Osobní údaje našich klientů, obchodních partnerů nebo jiných fyzických osob jsou v nezbytném rozsahu poskytovány následujícím kategoriím příjemců:

 • Ostatní společnosti patřící do skupiny EUROWAG na základě dohody o společném správcovství
 • Naši ověření a řádně pověření zpracovatelé
 • Naši profesionální poradci (např. právníci nebo auditoři)
 • Firmy zajišťující mzdové a účetní služby
 • Poskytovatelé softwaru, cloudových a telekomunikačních služeb
 • Poskytovatelé technické (např. IT) a organizační (např. eventová agentura) podpory naší společnosti
 • Společnosti hodnotící úvěrové riziko zákazníků v oblasti poskytování finančních služeb
 • Poskytovatelé mýtných služeb
 • Obchodní partneři zabezpečujících vrácení daně
 • Provozovatelé čerpacích stanic, mycích služeb, parkovacích služeb atd. (smluvní partneři v rámci akceptační sítě)
 • Přepravci v rámci využívání společné platformy
 • Subjekty zajišťující vymáhání pohledávek
 • Marketingové agentury
 • Poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrních služeb
 • Zaměstnanci výše uvedených subjektů.

Pokud nás orgány veřejné moci požádají o poskytnutí vašich osobních údajů, vždy přezkoumáváme, zda jsou naplněny zákonné podmínky pro přijetí žádosti. V opačném případě jí odmítneme vyhovět.

V případě, že máte dotaz ohledně našich zpracovatelů, neváhejte se obrátit na našeho DPO pro další informace.

Do jakých třetích zemí předáváme vaše osobní údaje?

Standardně nepředáváme osobní údaje do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EU, Island, Norsko a Lichtenštejnsko), pokud to není nezbytné. Při poskytování služeb našim zákazníkům však můžeme využívat naše pobočky a obchodní partnery v Turecku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Rusku, Ukrajině, Severní Makedonii nebo Srbsku. Rovněž můžeme využívat různé cloudové služby a služby sociálních sítí poskytované různými poskytovateli ze Spojených států amerických.

Přestože jsme nikdy nezaznamenali žádný problém se zneužitím osobních údajů v těchto zemích, podle rozhodnutí Evropské komise se má za to, že tyto země nezaručují odpovídající úroveň ochrany (osobních údajů), a proto musíme postupovat na základě přiměřených záruk podle článku 46 GDPR nebo na základě výjimek pro specifické situace podle článku 49 GDPR. Proto s dovozci údajů ve třetí zemi uzavíráme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí.

S ohledem na rozsudek Soudního dvora EU ve věci Schrems II ze dne 16. července 2020 uplatňujeme dodatečná ochranná opatření také v souvislosti s předáváním údajů do USA, pokud se nemůžeme spolehnout na novou certifikaci dovozce v rámci ochrany osobních údajů. V případě, že je dovozce certifikován, můžeme vaše osobní údaje předat na základě rozhodnutí Komise EU a USA o odpovídající ochraně v souladu s požadavky článku 45 GDPR, aniž bychom přijali jakákoli další opatření.

Využíváme automatizované rozhodování včetně profilování?

V některých případech ano. Identifikovali jsme operace, v rámci nichž dochází k  "automatizovanému rozhodování o jednotlivci včetně profilování" ve smyslu článku 22 GDPR, které jsou popsány níže:

*V rámci našich zásad ochrany osobních údajů vám sdělujeme informace o konkrétních operacích zpracování, které pravděpodobně nespadají pod článek 22 GDPR, ale i přesto vás o nich informujeme.


Popis automatizovaného zpracování
Význam a předpokládané důsledky pro subjekt údajů
Automatická blokace tankovací karty - v případě, že má zákazník splatný dluh vůči některému subjektu EW, může náš systém EMC automaticky zablokovat všechny tankovací karty v režimu post-paid vydané takovému zákazníkovi a informovat kontaktní osobu zákazníka o provedené akci.
Toto opatření může mít negativní dopad na zákazníka, resp. řidiče zákazníka, protože nebude možné uhradit za tankování vozidla palivovou kartou EUROWAG.
Vyhodnocení úvěrového rizika* - Software ACAS nám umožňuje vytvářet maximální úvěrový rámec zákazníka pro post-paid služby. Každý požadavek zákazníka, který by měl být zamítnut na základě rozhodnutí ACAS, je systematicky a individuálně přezkoumáván pracovníkem-specialistou na úvěrová rizika.
Nejsou odhadovány žádné negativní důsledky pro subjekty údajů, protože každý požadavek na poskytnutí úvěrového rámce pro palivové služby by měl být před odmítnutím individuálně přezkoumán a potvrzen nebo zrušen pracovníkem -specialistou na úvěrová rizika.
Telematika* - používáme různé aplikace a nástroje k profilování osobních údajů vztahujících se ke sledovaným vozidlům, které používají naše jednotky EVA nebo jiné produkty
s integrovanou technologií GPS. To nám umožňuje poskytovat sofistikované telematické služby nové generace přizpůsobené požadavkům odvětví a zákazníků.
Geolokace GPS a méně rušivé profilování jsou zaměřeny na podporu zákazníků při prevenci podvodů, vyhledávání a zjišťování nejlepší ceny paliva v reálném čase naplánované trase, plánování nejvýhodnějších tras a optimalizaci výdajů na mýtné. Neočekávají se žádné negativní důsledky pro subjekty údajů.
Další profilování* - používáme různé softwarové nástroje k analýze informací o našich zákaznících, způsobu používání našich produktů a služeb, uskutečněných obchodech a platbách a hodnotách rizika. Cílem je oslovit zákazníky a uživatele s na míru upravenými produkty a službami. Profilování můžeme být využíváno i pro vytváření a hodnocení zákaznických reklamních kampaní.
Na základě naší znalosti způsobu interakce
a používání našich produktů zákazníky, tato profilování mohou přinést lepší uživatelský komfort
a přesnější nabídku produktů a služeb nebo jejich nastavení. Žádné negativní důsledky pro subjekty údajů se nepředpokládají.
Jaká máte práva? 

Rádi bychom vás upozornili na následující práva související se zpracováním vašich osobních údajů:

"Máte také právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na pravním základě oprávněných zájmů (které sledujeme, jak je vysvětleno výše) a na právním základě veřejného zájmu."
"Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním."
"Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování."

Na rámec výše uvedeného, GDPR poskytuje subjektu údajů řadu dalších práv a stanoví podmínky pro jejich výkon. Zatímco uplatnění některých práv má  "automatický" účinek, například odvolání souhlasu nebo námitka proti přímému marketingu, některá práva jsou spojena s konkrétními podmínkami, které nemusí být v každém případě splněny. Úkolem našich pracovníků, na které dohlíží DPO, je řádně posoudit vaši žádost a včas vás informovat o jejím vyřízení, obvykle do jednoho měsíce (lhůta může být za určitých podmínek prodloužena).

 • Právo požadovat přístup k vašim osobním údajům: toto právo zahrnuje právo potvrdit, zda zpracováváme osobní údaje o vás, právo přístupu k osobním údajů, právo získat kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme, pokud je to technicky proveditelné.
 • Právo na opravu (korekci): pokud zpracováváme neúplné nebo nepřesné osobní údaje o vás.
 • Právo na výmaz osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů.
 • Právo nesouhlasit se zpracováním: včetně profilování na základě oprávněného zájmu nebo veřejného zájmu.
 • Právo nesouhlasit se zpracováním pro účely přímého marketingu: včetně profilování.
 • Právo nebýt podroben automatizovanému individuálnímu rozhodování.

Máte také právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů nebo požádat o soudní ochranu. Upozorňujeme, že vedoucím dozorovým úřadem podle místa hlavní provozovny je pro společnost EUROWAG Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky (https://uoou.gov.cz/), ale svých práv se můžete domáhat také pomocí jakéhokoli dotčeného dozorového úřadu ze země, kde subjekty EW působí a je pro vás vhodnější z důvodu jazyka nebo vzdálenosti. Více informací o dozorových úřadech států EHP naleznete zde.

Přiznáváme práva vyplývající z GDPR subjektům údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme v rámci EUROWAG po celém světě. Všem subjektům údajů, bez ohledu na zemi působení, tak budou proto přiznána práva podle GDPR, která budou navíc doplněna o specifická práva podle vnitrostátních právních předpisů třetích zemí.

V této souvislosti prosím berte v úvahu, že některá práva ve třetích zemích nemusí být prakticky uplatnitelná z důvodů, které nemůžeme ovlivnit (např. právo na přenositelnost nebo právo být zapomenut).

Jak používáme soubory cookie? 

Obecně používáme soubory cookie pro poskytování služeb online (nezbytné soubory cookie) nebo pro účely přímého marketingu. Více informací o tom, jak používáme soubory cookie a metadata elektronické komunikace z vašich webových prohlížečů a koncových zařízení používaných při návštěvě našich webových stránek, najdete v Zásadách používání cookie, které je k dispozici zde.

Jak používáme sociální sítě? 

Přečtěte si prosím příslušné zásady ochrany osobních údajů, abyste lépe porozuměli zpracování vašich osobních údajů ze strany poskytovatelů sociálních médií (např. Facebook, Google nebo LinkedIn), kteří jsou samostatnými správci. Naše kontrola nad vašimi osobními údaji, které zpracováváme prostřednictvím vlastního firemního profilu, je omezena na roli obecného administrátora.

EUROWAG je odpovědný za zpracování vašich údajů pouze v určitém rozsahu, například pokud navštívíte náš profil, pokud spolu komunikujeme na sociální síti nebo pokud na vás cílíme reklamu na sociálních sítích. Na našich profilech na sociálních sítích můžeme zpracovávat vaše osobní údaje a soubory cookie pro marketingové nebo statistické účely společně s příslušnými poskytovateli sociálních sítí, jakožto společnými správci ve smyslu GDPR. Typicky se jedná o služby page insights na naší fanouškovské stránce. Proto jsme povinni vás informovat o základních částech smluv, které jsme uzavřeli podle článku 26 GDPR:

V případě, že však využíváme placené služby cílené reklamní kampaně ze strany poskytovatelů sociálních sítí, využíváme je jako naše zpracovatele na základě uzavřených dodatků o ochraně osobních údajů.

Slovník specifických pojmů a zkratek

Obecně potřebujeme zpracovávat osobní údaje, abychom mohli:

 • "AML” znamená boj proti praní špinavých peněz.
 • “B2B” (Business-to-business) je označení pro obchodní vztah mezi obchodními společnostmi.
 • "DPO” pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti EUROWAG.
 • “EMWC” znamená Eurowag Master Card
 • “ESG” zkratka ESG (z anglického „Environmental, Social, and Governance“) odkazuje na nové požadavky v oblasti společenské odpovědnosti, správy a řízení podniků a ekologické udržitelnosti. ESG je de facto hodnocení kolektivní odpovědnosti firmy v oblasti sociálních a environmentálních faktorů.
 • EVA” zkratka z anglického Enhanced Vehicle Assistant znamená Rozšířený asistent vozidla.
 • FMS” zkratka z anglického Fraud Management System znamená Ochrana proti podvodům a zneužití
 • OBU” znamená palubní jednotka
 • IT” znamená informační technologie
 • TELCO” znamená poskytovatele telekomunikačních služeb
 • “EUROWAG  jako agent" znamená způsob poskytování mýtných služeb, kdy EUROWAG umožňuje zákazníkovi vstoupit do samostatného smluvního vztahu s poskytovateli mýtných systémů, přičemž EUROWAG zajišťuje úhradu mýtného a dalších poplatků prostřednictvím dceřiné společnosti EW, přičemž následně náklady a služby zákazníkovi zpětně fakturuje.
 • EUROWAG jako prodejce" znamená způsob poskytování mýtných služeb, kdy EUROWAG umožní poskytovateli mýtného systému fakturovat své služby přímo zákazníkovi EUROWAG, a následně provádíme potřebné zpracovatelské aktivity jménem poskytovatele.
Změny v tomto dokumentu

Ochrana osobních údajů a soukromí pro nás není jednorázovým krokem, ale vyžaduje naše trvalé úsilí. Proto se informace, které uvádíme v tomto dokumentu, mohou změnit nebo přestat být relevantní. Z těchto důvodů může být dokument čas od času změněn, a to zveřejněním jeho nejaktuálnější verze na našich webových stránkách. V případě, že bychom tento dokument podstatně změnili, upozornili bychom vás na tyto změny oznámením, a to na našich webových stránkách nebo prostřednictvím e-mailu či aktivity v aplikaci Klientský portál, jako je push notifikace.

Vytvořeno v prosinci 2023.