GTM debug

Cesta protínající les s jezery kolem.

Udržitelnost

Budování udržitelné budoucnosti pro naše odvětví, zákazníky, komunity a společnost.

Zjistit více
Martin Vohanka Introduction

Martin Vohánka, zakladatel a ředitel:

Martin Vohanka Introduction

„Výrazného, nezlomného a dlouhodobého růstu můžeme dosáhnout pouze tehdy, pokud se udržíme v čele odvětví komerční silniční přepravy, které aktuálně prochází transformací a klade si za cíl stát se efektivnějším, dekarbonizovaným a sociálně odpovědným odvětvím.“

Jde o rovnováhu mezi ziskem, planetou a lidmi

Záleží nám na světě, ve kterém žijeme. Zavázali jsme se pomáhat našim zákazníkům konkurovat a růst v nízkouhlíkové a digitální ekonomice. Jde nám o vyvážení zisku, planety a lidí.

Naše strategie

Our Ambitions
Naše odvětví

Usilujeme o vybudování platformy, která umožní lepší propojení v rámci celého odvětví, zvýší přístup k řešením v oblasti čisté – nízkouhlíkové – mobility a sníží emise v rámci celého hodnotového řetězce v odvětví komerční silniční přepravy.

Our Customers
Naši zákazníci

Naším cílem je podat zákazníkům ze segmentu malých a středních firem pomocnou ruku při jejich přechodu na nízkouhlíkovou budoucnost a pomoci jim – jako vlastníkům firem – na jejich cestě k prosperitě. Naší prioritou je pomoci zákazníkům zlepšit provozní efektivitu, snížit emise a rovněž přispět k jejich spokojenosti a obchodnímu úspěchu.

Our people
Naše společnost, spolupracovníci a komunity

Usilujeme o dosažení maximálně odpovědných obchodních standardů v rámci prosperující, inkluzivní kultury. Naší prioritou je snížení našich přímých emisí, realizace ambiciózní strategie diverzity a zajištění pozitivního dopadu na naše komunity.

Our Ambitions
Naše odvětví

Usilujeme o vybudování platformy, která umožní lepší propojení v rámci celého odvětví, zvýší přístup k řešením v oblasti čisté – nízkouhlíkové – mobility a sníží emise v rámci celého hodnotového řetězce v odvětví komerční silniční přepravy.

Our Customers
Naši zákazníci

Naším cílem je podat zákazníkům ze segmentu malých a středních firem pomocnou ruku při jejich přechodu na nízkouhlíkovou budoucnost a pomoci jim – jako vlastníkům firem – na jejich cestě k prosperitě. Naší prioritou je pomoci zákazníkům zlepšit provozní efektivitu, snížit emise a rovněž přispět k jejich spokojenosti a obchodnímu úspěchu.

Our people
Naše společnost, spolupracovníci a komunity

Usilujeme o dosažení maximálně odpovědných obchodních standardů v rámci prosperující, inkluzivní kultury. Naší prioritou je snížení našich přímých emisí, realizace ambiciózní strategie diverzity a zajištění pozitivního dopadu na naše komunity.

Naše závazky a cíle

Naše závazky a cíle v oblasti trvalé udržitelnosti se zaměřují na tři hlavní oblasti:

Embrace the Chance
Odpovědné podnikání
Human Resources
Vedoucí pozice v odvětví
Clean and Transparent reporting
Transformace odvětví

Naše závazky zahrnují:

Sustainability and Commitments
 • Checked dark
  Cíl v oblasti snižování uhlíkové stopy spočívající ve snížení emisí z našich vlastních provozů (přímé a nepřímé emise) do roku 2030 o 50 % v porovnání s rokem 2019.
 • Checked dark
  Cíl v oblasti diverzity, rovných příležitostí a inkluze, kterým je dosažení 40% zastoupení žen na vedoucích pozicích do roku 2025 v porovnání s rokem 2021.
 • Checked dark
  Umístit se s naším skóre angažovanosti zaměstnanců mezi 25 procenty nejlepších evropských technologických společností.
 • Checked dark
  Pokračující závazek v podobě každoročního poskytování 1 % konsolidovaného zisku před zdaněním na charitativní účely v rámci Evropy.
I nadále pokračujeme v začleňování trvalé udržitelnosti do naší základní obchodní činnosti a rovněž ve zdokonalování a rozšiřování řešení, která našim zákazníkům pomohou růst a být konkurenceschopní, získat přístup k lepším obchodním příležitostem v odvětví a přejít na nízkouhlíkový provoz.
Sustainability and Commitments

Zásady, prohlášení a osvědčení:

Etický kodex

Náš Etický kodex vymezuje a kodifikuje náš závazek pracovat eticky, odpovědně a v souladu s našimi hodnotami, jakož i dodržovat ducha a literu zákona. V tomto dokumentu najdete pokyny k tématům, která mimo jiné zahrnují boj proti úplatkářství a korupci, boj proti praní špinavých peněz, střet zájmů, ochranu údajů a bezpečnost informací, zapojení dodavatelů a řízení vztahů s nimi, boj proti diskriminaci a obtěžování a whistleblowing (oznamování). Více informací naleznete zde.

Prohlášení o novodobém otroctví

V souladu se zákonem o moderním otroctví z roku 2015 vám předkládáme naši zprávu za rok 2021.
Prohlášení zde.

Zabezpečení kvality a certifikace ISO
Eurowag se zavazuje pracovat v souladu s nejvyšší kvalitou standardů.

Své cíle a záměry společnost popsala ve své politice zajišťování kvality. Kromě toho si společnost zajistila pro vybrané provozy normy ISO 9001 a 14001. Certifikace ISO zde.

Whistleblowing a Speak Up Channel
Zavedli jsme řadu kanálů, kterými mohou zaměstnanci a zúčastněné strany vznášet připomínky.

Náš závazek je také kodifikován v našem Etickém kodexu a příslušné postupy popsané v našich zásadách oznamování nekalých praktik. Pokud chcete vznést obavu z neetického nebo nezákonného jednání, kontaktujte nás e-mailem compliance@eurowag.com.

Udržitelná řešení v oblasti mobility

V souladu s naším závazkem, který se zaměřuje na usnadnění a podporu energetické transformace v sektoru komerční silniční přepravy, usilujeme o využití služeb naší platformy v oblasti mobility a plateb k urychlení přechodu na nízkouhlíkovou budoucnost v sektoru komerční silniční přepravy. Více informací o produktech, technologii a řešeních, které jsou součástí našeho portfolia, najdete pod níže uvedenými odkazy:

Zpráva o udržitelnosti

V roce 2021 se naše firma stala veřejně obchodovanou společností na londýnské burze cenných papírů a v rámci našich ročních uzávěrek a výkazů podáváme zprávy o naší výkonnosti v oblasti ochrany životního prostředí, sociální odpovědnosti a správy a řízení společnosti.  V rámci formalizace naší strategie týkající se udržitelného investování (ESG) stanovíme jak kvantitativní, tak kvalitativní klíčové ukazatele výkonnosti, abychom byli schopni měřit plnění našich cílů, společně s některými dalšími klíčovými ukazateli výkonnosti v raných fázích vývoje.

Další informace o naší výkonnosti v oblasti trvalé udržitelnosti najdete v naší Výroční zprávě za rok 2021 a v souvisejících dokumentech na našich webových stránkách v sekci Investor Relations. Ta zahrnuje dokumenty:

 • Checked dark
  Výroční zpráva
 • Checked dark
  Metodologie reportu o trvalé udržitelnosti
 • Checked dark
  Metriky a klíčové ukazatele výkonu v oblasti udržitelného investování (ESG)
Pro Investory