GTM debug

Clock
Čas na čtení: 7 min
Calendar
16.4.2024

Dekarbonizace dopravy: Vliv celoevropského zvýšení mýtného kvůli třídám CO₂ na dopravu

Evropa má za cíl snížit do roku 2030 emise CO₂ ze silniční dopravy o 30% ve srovnání s úrovní z roku 2005. Za tímto velkým ekologickým tlakem stojí směrnice (EU) 2022/362, která vstoupila v platnost 24. března 2022. Co to znamená? Jde o to, že se emisní třídy CO₂ zařazují přímo do struktury národních mýtných systémů. Členské státy EU mají 24 měsíců na to, aby tuto změnu začlenily do svých zákonů.

Dekarbonizace dopravy: Vliv celoevropského zvýšení mýtného kvůli třídám CO₂ na dopravu

Zde je zajímavý fakt, který vás možná překvapí: těžká nákladní vozidla (HDV) mají na svědomí 26 % emisí CO₂ v silniční dopravě EU, přestože tvoří pouhá 2 % všech vozidel na silnicích. Nová směrnice se s tímto problémem vypořádává zavedením mýtného podle výše emisí CO₂. Představte si to jako kombinaci motivace a regulace: podporuje se používání ekologičtějších nákladních vozidel tím, že se pro ně stanoví nižší sazby mýtného, zatímco vozidla s vyšší spotřebou benzinu budou čelit vyšším poplatkům. Tento promyšlený přístup by měl výrazně snížit celkové náklady na vlastnictví a provoz nákladních vozidel, což by mělo podnítit trh k přechodu na ekologičtější alternativy.

A je tu i širší souvislost. EU se nesnaží pouze snížit emise CO₂ – do roku 2030 chce snížit emise skleníkových plynů o 55 % a do roku 2050 chce dosáhnout klimatické neutrality. Co to znamená pro nákladní vozidla? Čas na ekologickou transformaci se krátí. Do roku 2035 musí mít každý nový nákladní automobil a autobus sjíždějící z výrobní linky nulové emise a do roku 2040 se tyto požadavky rozšíří na všechna těžká nákladní vozidla. Tato změna nepřináší jen pozitiva pro životní prostředí; je to také skvělá příležitost pro země EU, aby se staly průkopníky v oblasti ekologické dopravy. Zavedení mýtného založeného na emisích CO₂ nabízí jedinečnou šanci urychlit přechod na ekologičtější nákladní vozidla.

Přehled mýtných systémů v EU

Evropská unie přistupuje ke zpoplatnění užívání silnic těžkými nákladními vozidly různě. Mýtný systém se v jednotlivých členských státech značně liší, přičemž některé uplatňují mýtné na základě ujeté vzdálenosti, jiné využívají časové poplatky za užívání a některé fungují na základě dlouhodobých koncesních smluv se soukromými provozovateli.

Mýtné podle ujetých kilometrů: Státní dohled

Řada zemí EU, včetně Německa, Polska, Rakouska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Belgie, Bulharska, a brzy i Dánska a Nizozemska, zavedla systém mýtného založeného na ujeté vzdálenosti pod vládním dohledem. Na tento systém, kde se sazby mýtného určují podle ujeté vzdálenosti, dohlížejí vnitrostátní orgány, často ve spolupráci s ministerstvy. Tyto země, na které připadá 53 % silniční nákladní dopravy v EU, nezapojují do určování sazeb mýtného soukromé subjekty.

Země upřednostňující koncesi

Na druhé straně Francie, Itálie, Chorvatsko, Řecko a Portugalsko svěřily správu téměř všech svých dálnic soukromým společnostem prostřednictvím dlouhodobých koncesních dohod. Toto „koncesní“ uspořádání dává těmto společnostem zásadní kontrolu nad určováním sazeb mýtného. Podobnou praxi najdeme u některých úseků dálnic i v Irsku. Španělsko, kde dochází k poklesu koncesí a nárůstu počtu bezplatně užívaných silnic, plánuje jako součást své post-pandemické obnovy zavést národní mýtný systém pro všechny dálnice. Předpokládá se, že do roku 2027 bude mýtné založené na koncesích na základě ujeté vzdálenosti pokrývat členské státy s 28 % silniční nákladní dopravy v EU.

Časové dálniční poplatky: Systém dálničních známek

Časové poplatky za užívání silnic a dálnic, tzv. dálniční známky, umožňují vozidlům používat infrastrukturu po stanovenou dobu, např. jeden den nebo týden. Tento model je méně rozšířený, ale stále se používá ve Švédsku, Estonsku, Lotyšsku a Lucembursku. Tyto země, které si mohou ponechat dálniční známky z regionálních důvodů nebo kvůli nákladům na přechod na mýtné na základě ujeté vzdálenosti, představují pouze 4 % silniční nákladní dopravy v EU. Rumunsko, které v současné době používá dálniční známky, se zavázalo přejít na zpoplatnění podle ujeté vzdálenosti v rámci svého programu obnovy.

Přechodné a nezpoplatněné regiony

EU očekává, že do roku 2027 bude mýtné na základě ujeté vzdálenosti pokryto z 81 % (z toho 53 % pod státní správou a 28 % budou tvořit koncesionáři) spolu s poplatky za dálniční známky. Celkem se jedná o přibližně 85% pokrytí mýtným/dálničními známkami pro nákladní automobily v celé EU. Zbývajících 15 % je buď v přechodném období, jako je tomu ve Španělsku a Rumunsku, nebo v současné době není zpoplatněno, jako je tomu ve Finsku, na Maltě a na Kypru.

Zohlednění variabilních emisí CO₂ v mýtném pro nákladní vozidla v EU

Evropská unie podniká významné kroky při začleňování environmentálních hledisek do svých systémů zpoplatnění silnic. Zavedením směrnice (EU) 2022/362 jsou nyní členské státy povinny začlenit do svých mýtných systémů pro těžká nákladní vozidla odchylky CO₂. Funguje to následovně:

Dálniční známky

 • Prodloužená lhůta pro některé země: Dánsko, Lucembursko, Nizozemsko a Švédsko, známé jako „země původní euroviněty“, mají na zavedení varianty CO₂ čas do 24. března 2025.
 • Omezení po roce 2024: Po březnu 2024 se sazby za dálniční známky na hlavních úsecích transevropské dopravní sítě (TEN-T) musí lišit podle emisních tříd CO₂ pro nákladní vozidla. To znamená, že cena dálničních známek, které umožňují nákladním vozidlům využívat infrastrukturu po stanovenou dobu, bude upravena podle úrovně emisí CO₂ vozidel, což má motivovat k používání ekologičtějších nákladních automobilů.

Mýtné na základě ujeté vzdálenosti

 • Termín zavedení: Do 24. března 2024 musí všechny země EU, s výjimkou zemí s koncesními smlouvami, začlenit do svých mýtných systémů pro nákladní vozidla odchylky emisí CO₂ na základě ujeté vzdálenosti. Země s koncesními modely zavedou tyto změny při nové uzavírce, obnovení, nebo významné revizi mýtných smluv.
 • Možnosti implementace: Země mají tři možnosti:
  • Možnost 1: Upravit složku mýtného za využití pozemní komunikace v závislosti na emisích CO₂ nákladního vozidla. Tato složka obvykle reflektuje náklady na stavbu, údržbu a provoz silnic.
  • Možnost 2: K stávajícímu poplatku za infrastrukturu přidat samostatný poplatek za CO₂.
  • Možnost 3: Kombinace obou přístupů – změna poplatku za infrastrukturu s ohledem na emise CO₂ a zavedení samostatného poplatku za CO₂.

Jak funguje změna poplatku za CO₂?

 • Změna poplatku za infrastrukturu: V rámci výše uvedené první možnosti směrnice stanoví, že změna poplatku za infrastrukturu by neměla generovat dodatečné příjmy, což znamená, že snížení pro efektivní nákladní vozidla musí být vyváženo zvýšením poplatku pro méně efektivní vozidla.
 • Diferencované zpoplatnění CO₂: Tohoto lze dosáhnout prostřednictvím pásmového zpoplatnění, které zařazuje vozidla do jedné z pěti různých emisních tříd CO₂ na základě údajů o emisích z nástroje VECTO.
 • Emisní třídy CO₂: some text
  • Třída 1: Vozidla, která nespadají do žádné jiné třídy.
  • Třída 2: Emise 5-8 % pod trajektorií snižování emisí.
  • Třída 3: Emise více než 8 % pod trajektorií, ale nezařazená do nižších tříd.
  • Třída 4 (vozidla s nízkými emisemi – LEV): Emise o více než 50 % nižší než referenční emise CO₂.
  • Třída 5 (vozidla s nulovými emisemi – ZEV): Vozidla bez motoru nebo s emisemi nižšími než 1 gCO₂/kWh nebo km.

Podle nového systému jsou vozidla rozdělena do pěti emisních tříd CO₂ (jak je uvedeno výše), přičemž každé vozidlo je zpočátku zařazeno do třídy 1. Pokud usilujete o nižší sazbu mýtného a spadáte do tříd 2 až 5, budete muset uvést některé další informace nebo registrační údaje. Zde se hodí například řešení mýtného od společnosti Eurowag. Díky Eurowag můžete snadno poskytnout požadované údaje pro získání nároku na snížené sazby mýtného. Pokud vaše vozidlo splňuje podmínky, provozovatel mýtného systému by měl tyto slevy odpovídajícím způsobem aplikovat. Vezměte však prosím na vědomí, že pro uplatnění nižší sazby oproti standardní emisní třídě 1, musí být vaše vozidlo registrováno po červenci 2019. Po zaslání potřebných údajů budou tyto informace předány příslušným orgánům, které na základě aktualizovaných dat vypočtou výši mýtného.

Zajímá vás, jak nové emisní třídy CO₂ ovlivní vaše náklady na mýtné pro nákladní vozidla? Proč si nevyzkoušet kalkulačku CO₂ společnosti Eurowag? Tento uživatelsky přívětivý nástroj vám na základě emisí CO₂ vašeho vozidla poskytne odhad, kolik byste mohli utratit za mýtné. Je to ideální způsob, jak se začít připravovat na tyto změny a získat přehled o jejich potenciálním finančním dopadu na váš vozový park.

Jak poskytnout požadované údaje pro klasifikaci vozidel podle CO₂?

Budete muset předložit některé specifické údaje a dokumenty k vozidlům, aby bylo možné ověřit jejich emise CO₂. Mezi tyto informace patří např.:

 • typ motoru (například zda se jedná o vznětový spalovací motor),
 • datum první registrace vozidla,
 • hodnota F1, která se vztahuje k maximální technicky přípustné hmotnosti naloženého vozidla (nikoliv hodnota F2),
 • výkon motoru v kilowattech,
 • typ kabiny (například zda má vozidlo lůžkovou kabinu),
 • třída a skupina vozidla (například zda se jedná o tahač nebo pevný nákladní automobil),
 • konfigurace náprav vozidla,
 • emise CO₂ vozidla v gramech na tunokilometr.

Nezapomeňte, že tento seznam se může bez předchozího upozornění změnit, proto je dobré si jej vždy překontrolovat. Spolu s těmito údaji budete muset nahrát také některé klíčové dokumenty k vozidlu, jako je registrace vozidla (část 1), osvědčení o shodě (COC) a soubor informací o zákazníkovi (CIF).

Jakmile výše uvedené informace odešlete společnosti Eurowag, postaráme se o zbytek. Vše předáme místním úřadům a zajistíme správné zařazení vašich vozidel do odpovídající třídy CO₂. Celý proces je navržen tak, aby byl co nejsnazší a umožnil vám dodržovat regulace a potenciálně využívat nižších sazeb mýtného!

Dopad na složení vozového parku

 • Trajektorie snižování emisí: Tato trajektorie je definována v rámci norem CO₂ pro nová nákladní vozidla a určuje zařazení vozidel do tříd 2 a 3. S postupem času se mění, která vozidla jsou do těchto tříd zařazována, na základě splnění stanovených emisních limitů.
 • Příklad zařazení do emisní třídy: Jako ilustrace se v systému klasifikace emisí VECTO často používají dvounápravové tahače, které tvoří významnou část nově vyrobených nákladních vozidel. Na základě emisních norem z roku 2019 je možné určit jejich zařazení do příslušných emisních tříd, což má přímý vliv na složení celého vozového parku.

O kolik se zvýší platby za mýtné v důsledku zavedení nových emisních tříd CO₂?

S tím, jak se Evropa připravuje na ekologičtější budoucnost, přicházejí významné změny ve způsobu výpočtu mýtného, zejména pro těžká nákladní vozidla. Pojďme si rozebrat, jak tyto změny vypadají v klíčových evropských zemích:

Německo: Zvýšení mýtného v Německu

 • Datum zahájení: Nový mýtný systém založený na CO₂ začal platit 1. prosince 2023.
 • Dopad na sazby mýtného: Zavedení mýtného závislého na třídách CO₂ by mohlo vést ke zvýšení nákladů na dopravu na spolkových silnicích a dálnicích až o přibližně 80 %. Konkrétně sazba mýtného, která v současné době činí 0,19 EUR za kilometr pro typické 5nápravové nákladní vozidlo nad 18 tun, se má téměř zdvojnásobit na 0,34 eur za kilometr.
 • Další příplatek: K základní sazbě bude přidán příplatek za emise CO₂ ve výši 200 eur za tunu emisí CO₂. Zpočátku se bude vztahovat na vozidla nad 7,5 tuny, od 1. července 2024 se rozšíří na i vozidla nad 3,5 tuny.

Rakousko a Česká republika: Následováníhodný příklad

 • Zvýšení v Rakousku: Očekává se, že sazby mýtného v Rakousku se od 1. ledna 2024 zvýší o 20-30 %.
 • Přístup České republiky: Česká republika plánuje od března 2024 zvýšit mýtné o 10-15 %.

Maďarsko: již v pohybu

 • Nedávné zvýšení: Od 1. října 2023 již Maďarsko zaznamenalo zvýšení mýtného systému o 17,6 %.

Praktické důsledky

 • Pro cestu přes Německo z nizozemských hranic do Polska, která má délku přibližně 700 km, by zvýšení mýtného mohlo představovat dodatečné náklady okolo 110 eur za jednu cestu.
 • Dopravní sektor anticipuje širší přechod k vozidlům s nulovými emisemi, s očekáváním, že do roku 2030 bude 50 % všech nově prodávaných nákladních vozidel elektrických a do roku 2040 se tento podíl zvýší na 75 %.

Zůstaňte na špici: Vyznejte se v nových předpisech EU o silniční dopravě

V souvislosti s přizpůsobením se směrnici (EU) 2022/362 a jejím požadavkům na výběr mýtného se stává klíčovým využití pokročilých technologií. Nástroje, jako je řešení E-toll společnosti Eurowag, doplněné zařízeními, jako je palubní jednotka EVA, zajišťují nejen dodržování předpisů, ale také efektivní výběr mýtného pro nákladní vozidla. Řešení pro správu mýtného od společnosti Eurowag zajišťuje, že váš vozový park bude v souladu s nejnovějšími změnami, poskytuje přesnou klasifikaci vozidel a zajišťuje spravedlivé poplatky za mýtné, čímž podporuje vaše úsilí o ekologičtější provoz. Palubní jednotky EVA jsou klíčové pro přesné sledování emisí CO₂ a mýtného, umožňující snadné přizpůsobení se cílům směrnice pro ekologičtější silniční dopravu.

Podívejte se na kalkulátor emisí CO₂ od Eurowag. Je to šikovný způsob, jak si na základě emisí CO₂ vašich vozidel spočítat, co by tyto změny mohly znamenat pro vaši peněženku. Použití tohoto nástroje je chytrým krokem pro včasné plánování a bezproblémové udržení vašeho vozového parku v souladu s novými předpisy.

Více informací o emisních třídách CO₂ a jejich vlivu na výši vašeho mýtného získáte, pokud se ještě dnes obrátíte na 24/7 zákaznický servis společnosti Eurowag.