GTM debug

Clock
Čas na čtení: 6 min
Calendar
5.6.2023

Zákaz jízdy kamionů o nedělích a svátcích v evropských zemích na rok 2023 a výjimky z platného pravidla

Řízení o svátcích bývá často nepříjemné – provoz je hustý, rychlý a hrozí také dopravní zácpy. Z těchto důvodů je v mnoha evropských zemích všeobecně zaveden zákaz jízdy určitých vozidel, typicky těžkých nákladních vozidel (kamionů), který platí na určitých silnicích a v určitých dnech a hodinách. Pravidla se průběžně mohou měnit – ale v zásadě je tomu nejinak i v letošním roce 2023. V článku se proto podíváme na zákazy jízdy platné ve vybraných evropských zemích, na příslušnou legislativu a také na výjimky ze zákazu.

Zákaz jízdy kamionů o nedělích a svátcích v evropských zemích na rok 2023 a výjimky z platného pravidla

Co znamená zákaz jízdy nákladních vozidel všeobecně?

Zákaz jízdy kamionů či nákladních vozidel znamená zákonné omezení provozu těžkých nákladních vozidel (typicky kamionů) na určitých silnicích nebo během určitého času. Zákazy se zpravidla zavádějí především s ohledem na usnadnění volnočasové osobní dopravy obyvatel, tedy s ohledem na snížení dopravních zácp, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a také s ohledem na minimalizaci negativních dopadů nákladní dopravy na životní prostředí.

Zákazy jízdy kamionů se běžně uplatňují například v době zesílené dopravy o prázdninách, kdy se po silnicích pohybuje množství lidí v osobních vozech. Zákaz platí obvykle pro nákladní vozidla, která překračují určitou limitní hmotnost a rozměry, a bývá uvalen po určitou denní dobu nebo na určité dny v týdnu.

Jaká platí pro zákazy evropská legislativa?

V Evropské unii jsou zákazy jízdy vymezené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, které definuje pravidla pro povolenou dobu jízdy, přestávky a dobu odpočinku řidičů zajišťujících silniční přepravu zboží a cestujících, mimo jiné pro nákladní vozidla s maximální přípustnou hmotností převyšující 3,5 tuny. Uváděným cílem tohoto nařízení je zlepšení pracovních podmínek a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 

Implementace zákazů jízdy nákladních vozidel o víkendech a svátcích je oproti tomu primárně v pravomoci jednotlivých členských států EU. Tyto zákazy jízdy musí být ale v souladu s evropskou legislativou. V Německu je tak například zákaz jízdy upraven v § 30 zákona o silniční dopravě (Straßenverkehrsgesetz) a v příslušné vyhlášce o zákazech jízdy (Fahrverbotverordnung). Polsko upravuje zákazy jízdy v zákoně o provozu na silnicích ze dne 20. června 1997, který jasně stanovuje pravidla a podmínky pro dopravu na veškerých veřejných komunikacích. A konečně v České republice je to § 43 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích(neboli zákon o silničním provozu), na Slovensku pak § 39 zákona č. 8/2009 z. z. o cestnej premávke (zákon o silničním provozu).

Proto se také konkrétní úprava v jednotlivých členských zemích liší – konkrétně se stát od státu liší dny v týdnu, po které je zákaz jízdy uvalen (pátek, sobota, neděle a svátky), časové rozmezí zákazu (hodina začátku a konce zákazu v jednotlivé dny) a zejména pak také dny oficiálních svátků – zatímco Vánoce a Velikonoce platí v zásadě v celé Evropě jednotně, státní svátky se liší velice výrazně.

Proč se vůbec zákazy jízdy uplatňují?

Zákaz jízdy o svátcích pro rok 2023 se zavádí s ohledem na některé problémy vznikající zejména v období prázdnin. Je to především zvýšená hustota provozu (kongesce), znečištění ovzduší a otázka bezpečnosti silničního provozu. 

Během prázdnin se na silnicích často pohybuje výrazně vyšší počet vozidel, zejména pak ve dnech zvýšeného cestování, jako je začátek a konec prázdnin v příslušných zemích nebo regionech nebo při výměnách turnusů v dovolenkových destinacích. To znamená často zvýšenou dopravní zátěž a zácpy, které mají negativní dopady na životní prostředí a pro cestující znamenají nepříjemná zpoždění. A těžká nákladní vozidla jsou v těchto obdobích zvýšené dopravní zátěže obzvláště problematická kvůli svým rozměrům a hmotnosti. Mohou přispívat ke zvýšenému znečištění ovzduší a hlukové zátěži, stejně jako k vyššímu riziku dopravních nehod. 

Jaké mají zákazy jízd výjimky?

 1. Záchranářské vozy
  Vozidla integrovaného záchranného systému (IZS), tedy vozidla záchranné služby, policie a hasičů, dále zvláštní vozidla pro odstranění chemických, radiačních a jiných kontaminací jsou ze zákazu vyňaty. Záchranné služby mohou díky tomu efektivně fungovat bez ohledu na denní a roční dobu.
 1. Vozidla se zvláštním právem jízdy
  Ze zákazu jsou na výjimku obvykle vyjmuta vozidla náležící ozbrojeným silám, státní správě, celní správě, pohraniční stráži, dopravní policii a také vozidla určená pro zajištění jednorázových kulturních, sportovních a společenských akcí (např. vozidla pro převoz lodí, motocyklů nebo živých zvířat). 
 1. Veřejná doprava
  Také pro autobusy a další prostředky veřejné dopravy žádná omezení ze zákazů jízdy neplatí. Uvedená vozidla zajišťují totiž důležité služby obyvatelstvu a zákaz jízdy o svátcích by znamenal nežádoucí nepohodlí i narušení provozu. 
 1. Přeprava zkazitelných potravin nebo přednostního zboží
  Výjimku ze zákazu jízdy dostávají obvykle také vozidla, která zajišťují například dodávky základních potravin, léčiv a zdravotnického materiálu či paliva, případně zkazitelného zboží, protože jakékoli omezení těchto dodávek by mohlo mít závažné důsledky pro obyvatelstvo. Zákaz přepravy paliva během svátků by mohl například vést k nedostatku a k nárůstu cen.

České Ministerstvo dopravy uděluje výjimky ze zákazu jízdy v souladu se zněním silničního zákona pouze „z důvodů hodných zvláštního zřetele“, což jsou především důvody jako zajištění ochrany zdraví a životů obyvatel, zabránění možným ekologickým haváriím, zajištění plynulé dodávky elektrické energie, vody, plynu apod., zajištění provozu telefonních sítí, zajištění jednorázových kulturních, sportovních a společenských akcí, a jen výjimečně zajištění nepřetržitých výrob či jiné účely.

V které dny a časy platí zákaz jízdy v jednotlivých zemích?

Zákaz jízdy v roce 2023 platí v mnoha evropských zemích – Českou republiku, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo a Rakousko nevyjímaje. Každá země má přitom svou vlastní právní úpravu i pravidla. Ta je nutné si zkontrolovat ještě před vyjetím na cestu – jinak můžeme zůstat zbytečně stát několik dní na cestě, anebo se vystavujeme riziku vysokých pokut.

Podívejme se, ve které dny a časy platí zákaz v uvedených evropských zemích.

 1. Česká republika
  V České republice platí opět zákaz jízdy nákladních vozidel a souprav s celkovou hmotností přes 7,5 tuny na všech dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a silnicích 1. třídy, a to v neděli a ve svátky po celý rok a po dobu hlavních prázdnin (od 1. července do 31. srpna) ještě v pátek od 17 do 21 hodin a v sobotu od 7 do 13 hodin.
 1. Slovensko
  Na Slovensku je zákaz jízdy vozidel s nejvyšší přípustnou celkovou hmotností přes 7,5 tuny a souprav (vozidel s přípojným vozidlem) s nejvyšší přípustnou celkovou hmotností přes 3,5 tuny uplatněn – podobně jako v ČR – na všech dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a silnicích 1. třídy, a to vždy v neděli od 0 hodin do 22 hodin a po dobu hlavních prázdnin (od 1. července do 31. srpna) navíc v sobotu od 7 hodin do 19 hodin.
 1. Německo
  Zákaz jízdy v Německu platí pro vozidla s nejvyšší dovolenou hmotností přes 7,5 tuny. Platí v zásadě přes prázdniny od 1. července do 31. srpna vždy v sobotu od 7 do 22 hodin a dále po celý rok v neděli a o svátcích od půlnoci do 22 hodin, a to na všech silnicích v Německu. (Seznam svátků je vyhlašován vždy na kalendářní rok a zde je přehled pro rok 2023.)
 1. Polsko
  Na polských silnicích platí zákaz jízdy jen pro nákladní vozidla s nejvyšší dovolenou hmotností přes 12 tun a jen od 30. června do posledního prázdninového víkendu, zato však na všech silnicích. V tomto období platí zákaz vždy v pátek od 18 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin a v neděli od 8 do 22 hodin. Zákaz platí také vždy večer před svátky po celý rok od 18 do 22 hodin a v den svátku od 8 do 22 hodin.
 1. Maďarsko
  Zákaz jízdy v Maďarsku
  platí pro těžké nákladní vozy vždy v sobotu od 15 do 22 hodin a ve svátky od 22 hodin dne předcházejícího svátku do 22 hodin v den svátku, k čemuž se o prázdninách přidávají ještě neděle. 

  Spadá-li den státního svátku nebo dne pracovního volna před sobotu, platí omezení jízdy nákladních vozidel bez přerušení od prvního až do posledního dne, vždy od 8 do 22 hodin. Nezapomeňte, že v zimním období neplatí tento zákaz pro vozidla s motorem emisní třídy Euro 3 a novější.
 1. Rakousko
  Pro účastníky silničního provozu v Rakousku platí všeobecně zákaz jízdy pro vozidla s nejvyšší dovolenou celkovou hmotností přes 7,5 tuny a pro soupravy (vozidla s přípojným vozidlem) s nejvyšší dovolenou celkovou hmotností přes 3,5 tuny vždy v sobotu od 15 do 24 hodin a v neděli a zákonem stanovené svátky od 0 do 22 hodin. Dále platí z důvodu omezení hluku denně zákaz jízdy vozidel přes 7,5 tuny od 22 hodin do 5 hodin ráno, s výjimkou vozidel s doloženou nízkou hladinou hluku; u těch je ale rychlost omezena na 60 km/h. Kromě toho platí v taxativně vyjmenované dny zesíleného provozu zákazy jízdy na tyrolských dálnicích A12 (Inntal Autobahn) a A13 (Brenner Autobahn).

Jak vám se zákazy jízd může pomoci Eurowag?

Eurowag je předním poskytovatelem inteligentních řešení pro optimalizaci nákladní silniční dopravy v Evropě. S řešeními od Eurowag mohou řidiči snadno obsluhovat platby mýta, výdaje za pohonné hmoty (palivo) i za další služby spojené s dopravou. Nabízíme také množství dalších služeb, které řidičům pomáhají ve splnění zákonných norem, vyhlášek a mimo jiné i zákazů jízdy. 

Chcete-li zjistit, kdy a kde platí na evropských silnicích zákazy jízdy, spolehněte se na naše služby řízení vozového parku. Díky nim snadno nahlédnete na povolené doby řízení všech řidičů v reálném čase a můžete tak trasy plánovat efektivněji, bez obav o zbytečné pokuty a o prohřešky proti evropské legislativě. Kdykoli můžete zjistit, kolik času strávil ten který řidič za dané období za volantem, a můžete si nechat zasílat automatické notifikace před vyčerpáním této doby. Podívejte se na naše webové stránky a začněte naše služby využívat ještě dnes.