GTM debug

Clock
Čas na čtení: 26 min
Calendar
27.6.2024

Aktuální změny sazeb mýtného v evropských zemích po implementaci emisních tříd CO₂

Souvislost mezi mýtným a udržitelností životního prostředí nemusí být na první pohled zřejmá, ale pochopíme ji, když se podíváme na to, jak evropské země upravují své mýtné systémy s ohledem na environmentální otázky. Tato analýza se zabývá významnými změnami sazeb mýtného v evropských zemích, které vyplývají z implementace emisních tříd oxidu uhličitého (CO₂) a z přijetí systému elektronického mýta, jehož cílem je zvýšení efektivity výběru mýta. Tyto změny stále více přispívají k udržitelnosti životního prostředí a zároveň ukazují změnu přístupu společnosti, kdy ekologické postupy stále více formují naše ekonomické aktivity, zejména v oboru dopravy.

Aktuální změny sazeb mýtného v evropských zemích po implementaci emisních tříd CO₂

Ekologie a sazby mýtného – úvod do implementace emisních tříd CO₂ 

Zavedení emisních tříd CO₂ do sazeb mýtného znamená zásadní posun ve využití ekonomických nástrojů pro boj s klimatickou změnou. Tato výrazná změna v systému mýtného je zaměřena na podporu vozidel s nulovými emisemi (výparových plynů z výfuku), jako jsou bateriová elektrická vozidla (BEV) a vozidla s vodíkovým pohonem (H2); alternativní a obnovitelná paliva se nezapočítávají. Změny mýtného podle emisí CO₂ pomáhají snižovat dopad dopravy na životní prostředí a podporují používání čistších technologií.

Uvedená změna pochází ze širší legislativní iniciativy, jejímž prvním velkým počinem byly dodatky směrnice o eurovinětách. Tato směrnice byla původně přijata v roce 1999 a prošla několika revizemi, aby byla v souladu se stále se vyvíjející politikou životního prostředí a ekonomickou realitou. Nejnovější úpravy, které jsou součástí Směrnice EU 2022/362, nyní definují zásady pro začleňování environmentálních kritérií do cenových modelů mýtných systémů, ze kterých si pak členské státy mohou vybrat, jaký systém aplikují ve své zemi. Směrnice ukazuje, jak evropští zákonodárci stále více začleňují ekologické myšlení do ekonomických pravidel pro dopravu.

ZPOPLATNĚNÍ TĚŽKÝCH NÁKLADNÍCH VOZIDEL V EU. Směrnice 1999/62/ES ve znění doplňků Směrnice 2006/38/ES 
a Směrnice 2011/76/EU.

Legenda:

 • Legenda:
 • Viněta – dálniční známka (zpoplatnění podle času)
 • Elektronické mýto v celé síti (zpoplatnění podle vzdálenosti) – chystá se
 • Elektronické mýto v celé síti (zpoplatnění podle vzdálenosti) – v provozu
 • Mýtné s bránami, zpoplatnění podle vzdálenosti
 • Mýtné s bránami v částech sítě
 • Ani viněty (dálniční známky), ani mýtné

Nové závazky vyplývající z reformy směrnice pro euroviněty, přijaté v roce 2022, určují členským státům povinnost stanovovat nákladním vozidlům takové mýto, které je v souladu se čtyřmi klíčovými závazky týkající se jejich aktuálních a budoucích systémů mýtného pro nákladní vozidla, a sice: 

 • stanovení mýtného na základě emisí CO₂ 
 • zpoplatnění znečišťování ovzduší 
 • zpoplatnění i menších nákladních vozidel (od 3,5 tun celkové hmotnosti)
 • výkonové stanovení mýta podle ujeté vzdálenosti na pozemních komunikacích koridoru transevropské dopravní sítě (TEN-T)

Revidovaná směrnice se zabývá konkrétně těžkými nákladními vozidly, které v silniční dopravě patří k nejvýznamnějším přispěvatelům k emisím. Díky zavedení vrstveného systému, v němž se sazby mýta upravují podle třídy emisí CO₂ každého vozidla, se směrnice snaží motivovat k obměně vozového parku a k nákupu účinnějších a méně znečišťujících modelů vozidel. Tato politika využívá ekonomické pobídky k dosažení lepších ekologických výsledků a spojuje tak finanční náklady s dopady na životní prostředí.

Posun směrem k integraci emisních tříd CO₂ do sazeb mýtného odráží legislativní přístup Evropské unie k environmentálním regulacím, které mohou vést ke zvýšení nákladů v oboru dopravy. Tento přístup nejenže napomáhá ke snižování uhlíkové stopy v dopravě, ale také udává vzor pro jiné odvětví a obory. Systém postupně dozrává a bude se zřejmě neustále vyvíjet, přičemž se bude neustále přizpůsobovat novým environmentálním cílům a pokroku v technologiích.

Jak se odráží implementace emisních tříd CO₂ do sazeb mýtného (zvýšení cen) 

Integrace emisních tříd CO₂ do sazeb mýtného má za cíl primárně minimalizovat přirážky za emise CO₂ a jeho environmentální dopady, kdy se mýtné poplatky upravují podle úrovně emisí daného vozidla. Tento inovativní přístup je poháněn naléhavou potřebou snížení environmentální (uhlíkové) stopy z dopravního odvětví, které je jedním z největších přispěvatelů ke znečišťování ovzduší a ke klimatické krizi v Evropě. Díky stanovení sazeb mýtného na počet emisí, které dané vozidlo vyprodukuje, tak systém nejenže motivuje ke snižování emisí škodlivin, ale také podporuje výrazný posun směrem k lepší udržitelnosti v oboru dopravy.

Příjmy generované takto upravenými sazbami mýtného se často reinvestují do dalších environmentálních a infrastrukturních projektů, čímž dále pomáhají jednotlivým členským zemím na cestě k udržitelnosti. Tento investiční cyklus pomáhá podporovat širší spektrum environmentálních aktivit, od rozšiřování sítě dobíjecích stanic pro elektrická vozidla až po zdokonalování systémů veřejné dopravy, čímž se snižuje naše celková závislost na nákladní i osobních silničních vozidlech. 

Porovnání a analýza nových sazeb mýtného v Evropě 

Členské státy v celé Evropě revidují aktuálně strukturu mýtného a začleňují do něj principy emisí CO₂. Tato zásadní reforma je součástí koordinovaného úsilí o dosažení souladu mezi ekonomickými aktivitami a environmentálními cíli, ve kterých se odrážejí širší závazky k udržitelnosti a k potlačení klimatické krize. Tato opatření nastavují sazby mýtného podle emisních úrovní vozidel s cílem snížit emise skleníkových plynů a podporovat využívání čistších dopravních metod.

Strategie každé jednotlivé země odráží její jedinečný ekonomický, geografický a politický kontext, přesto mají všechny společný cíl, a sice používat sazby mýtného jako nástroj pro snížení emisí uhlíku. Rozdílné přístupy poskytují širší soubor dat pro hodnocení účinnosti různých strategií podpory environmentální udržitelnosti pomocí ekonomických stimulů.

Navíc jsou tyto změny často doprovázené veřejnými informačními kampaněmi a dotacemi na vozidla se „zelenými technologiemi“, které napomáhají zmírnit dopady zvýšených nákladů na řidiče a firmy. Kombinací finančních pobídek a podpůrné politiky se vytváří komplexní strategie pro podporu udržitelnosti v oblasti dopravy.

Tato srovnávací analýza nejenže osvětluje různorodou taktiku jednotlivých evropských zemí, ale je také cenným zdrojem informací pro politiky a zainteresované strany (tzv. stakeholdery) v jiných regionech, kde zvažují podobná opatření. Porovnáváním výsledků a úprav v těchto zemích mohou jiné státy lépe porozumět potenciálním problémům a výhodám zapojení environmentálního smýšlení do jejich vlastního mýtného systému. 

Jaká je role emisních tříd CO₂ ve stanovení sazeb mýtného?

Přehled regulací 

Regulační rámec pro emisní třídy CO₂ je definován ve Směrnici EU 2022/362, která zmocňuje členské státy k integraci mezinárodních environmentálních norem do národních systémů silničního mýtného. Tato směrnice představuje důležitý krok v regulaci k celkovému snížení emisí z vozidel napříč celým kontinentem. Je odpovědí na stále rostoucí obavy z klimatické změny a kvality ovzduší a je proaktivním krokem, kterým Evropská unie začleňuje ekologické otázky do ekonomických aspektů dopravy. Díky přímému navázání sazeb mýtného na emisní třídy vozidel, často v rámci implementace systémů elektronického mýtného, se směrnice snaží o využití ekonomických pobídek pro podporu vyšší environmentální zodpovědnosti mezi provozovateli vozových parků. 

Které nákladní vozy mohou mít nižší poplatky díky nižším emisím?

Nákladní automobily, které emitují nižší úrovně CO₂, mohou uplatnit nižší sazby mýtného. Smyslem tohoto motivačního schématu je podpořit provozovatele vozidlových parků k investicím do ekologičtějích technologií a k přechodu na vozidla, která mají menší dopad na životní prostředí. Struktura systému neznamená pro provozovatele pouhou penalizaci, naopak odměňuje ty z nich, kteří přijímají proaktivní opatření ke snížení environmentálních dopadů dopravy. Představuje tak posun myšlení od vynucování k podporování a snaží se urychlit přijímání ekologičtějších technologií v oboru nákladní dopravy. To je důležité pro dosažení širších environmentálních cílů, kdy těžká nákladní vozidla výrazně přispívají k celkovým emisím z dopravy. 

Na co se tyto příjmy z emisních tříd CO₂ využívají?

Dodatečné příjmy získané z poplatků podle emisních tříd CO₂ se zpravidla reinvestují do projektů environmentální udržitelnosti. Tyto finanční prostředky pomáhají ve financování ekologičtější dopravní infrastruktury, jako jsou nabíjecí stanice pro elektrická vozidla a zlepšování sítí veřejné dopravy. Tím, že peníze vybrané na environmentálních poplatcích jdou zpět do projektů pro udržitelnost, státy zajišťují, že ekonomická zátěž uvalená na největší znečišťovatele přímo přispívá ke snahám o zmírnění environmentálních dopadů. Tyto reinvestice pomáhají dále snižovat uhlíkovou stopu z dopravy a podporují ekonomiku, protože prostřednictvím financovaných infrastrukturních projektů vytvářejí nová pracovní místa a podporují udržitelný rozvoj. Díky tomuto přístupu se snižují environmentální dopady dopravy nejen regulacemi, ale i aktivním zlepšováním celého dopravního prostředí.

Co jsou to emisní třídy CO₂ 

Průvodce emisními třídami 1-5 

Emisní třídy jsou očíslované od 1 do 5 (viz ilustrace níže), kde třída 1 reprezentuje vozidla s nejvyššími emisemi a třída 5 s nejnižšími. Každá třída odpovídá určitým konkrétním hodnotám emisí, které jsou stanoveny podle technologie daného vozidla a typu jeho paliva. Klasifikační systém povzbuzuje výrobce i majitele vozidel k přijímání a používání ekologičtějších technologií. 

Například vozidla poháněná klasickým spalovacím motorem, zejména ty se staršími technologiemi, spadají zpravidla do vyšších emisních tříd (1 a 2). Naopak novější modely, vybavené pokročilými technologiemi pro řízení emisí nebo s alternativními pohony, jako jsou hybridní a elektrické vozy, spadají do nižších emisních tříd (4 a 5). Tento klasifikační systém nejenže zjednodušuje identifikaci vozidla a jeho environmentálních dopadů, ale také pomáhá regulačním orgánům v efektivnějším sledování a řízení emisí.

Jak dochází k výpočtu

Sazba mýtného pro každé vozidlo se vypočítá podle jeho emisní třídy CO₂. Do výpočtu se promítají zjištěné emise na kilometr, které pak ovlivňují sazbu mýtného pro konkrétní vozidlo. Tato metoda zajišťuje, že mýtné odpovídá dopadu vozidla na životní prostředí. Základním principem je aplikace ekonomického tlaku na provozovatele vozidel s vyššími emisemi a jejich pobídnutí směrem k udržitelnějším možnostem. K tomu stačí zavést ekonomické sankce pro provozovatele vozidel s nízkými emisními standardy, například právě ve formě vyššího mýtného.

Navíc, tento výpočet není statický a při dalším vývoji environmentální politiky či vzniku nových technologií se dá snadno upravit, například pokud nové technologie umožní přesnější měření emisí. Dále výpočet zohledňuje celkovou ujetou vzdálenost, což znamená, že dopady na životní prostředí se vypočítají také podle intenzity emisí a rozsahu užití vozidla (tzv. výkonové zpoplatnění). Tento přístup zvyšuje motivaci k používání ekologických vozidel, tedy k výběru vozidel s nižšími emisemi a optimalizaci jejich využití, což vede ke snížení celkových emisí. Strategie je obzvlášť efektivní v hustě obydlených oblastech, městech a aglomeracích s hustou dopravou, kde se snížení emisí může výrazně odrazit na kvalitě ovzduší a veřejného zdraví.

Analýza jednotlivých zemí 

Zde si vysvětlíme detailní analýzu způsobu implementace emisních tříd CO₂ do mýtných systémů v jednotlivých evropských zemích, včetně rozboru dopadů mýtných poplatků a významu těchto změn pro řidiče nákladních vozidel po celém kontinentu. Tento strukturovaný pohled na jednotlivé země nám tak představí různé přístupy a různé fáze implementace, v nichž se odráží jedinečná environmentální politika každého státu, stejně jako i stav ekonomiky a dopravní infrastruktury.

Německo

Německo je průkopníkem v oblasti environmentálních regulací a do svého mýtného systému zavedlo radikální a poměrně přísné emisní třídy CO₂. To vedlo ke znatelnému zvýšení mýtného pro vozidla s vyššími emisemi a logistické společnosti jsou tak v podstatě tlačeny k obměně vozového parku za ekologičtější modely co nejdříve. Německá vláda doplňuje tyto změny o dotace na elektrická nákladní vozidla a o daňové úlevy pro environmentálně příznivé logistické firmy, čímž přebírá část finanční zátěže na sebe.

Všeobecné informace:

Zvláštní sazby mýtného:

Rakousko

Také Rakousko implementuje od 1. ledna 2024 v rámci svého závazku k environmentální udržitelnosti nové sazby mýtného podle emisí CO₂ pro všechna vozidla s celkovou hmotností přes 3,5 tuny. Cílem je podpora ekologičtějších variant dopravy s účinnějším využitím paliva. Sazby se budou nadále zvyšovat i v letech 2025 a 2026 a budou tak dále zdůrazňovat snahu Rakouska o snižování emisí uhlíku. Příjmy z mýtných poplatků budou využity k rozšiřování infrastruktury a k podpoře zavedení ekologicky příznivější dopravy a „zelenějších“ technologií v rámci odvětví dopravy. 

Sazby mýtného a regulace u těžkých nákladních vozidel v Rakousku 

Rakousko využívá systém výpočtu mýtného podle projeté vzdálenosti. K tomu využívají systém GO Maut, který se uplatňuje pro těžká nákladní vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny, což jsou nákladní automobily, autobusy a velké obytné vozy. Aby zde motorová vozidla mohla využívat silnic a dálnic, musí být vybavená certifikovanou palubní jednotkou GO box. Toto zařízení komunikuje s mýtnými branami pomocí mikrotechnologie a umožňuje automatizované placení mýtného.

Možnosti placení mýtného za těžká nákladní vozidla v Rakousku 

Provozovatelé těžkých nákladních vozidel si mohou zvolit, jestli chtějí platit silniční mýtné předem (pre-pay), nebo až po použití infrastruktury (post-pay). Možnost pre-pay znamená zaplacení peněžní částky mýtného ještě před použitím pozemní komunikace. Naopak možnost post-pay, kterou zprostředkovává služba GO Direkt rakouské správy silnic a dálnic ASFINAG, umožňuje zaplacení mýtného až po jízdě, což přináší přímou a pohodlnou metodu správy výdajů za mýtné.

Tabulka tarifů mýtného za těžká nákladní vozidla v Rakousku pro rok 2024

Sazby jsou v eurech za kilometr plus 20 % DPH

Náklady na infrastrukturu: tarify mýtného v Rakousku pro rok 2024

Sazby jsou v eurech za kilometr plus 20 % DPH

Náklady na znečištění ovzduší a hluk: tarify mýtného v Rakousku pro rok 2024

Sazby jsou v eurech za kilometr plus 20 % DPH 

Náklady na emise CO₂: tarify mýtného v Rakousku pro rok 2024

Sazby jsou v eurech za kilometr plus 20 % DPH 

Všeobecné informace:

Zvláštní sazby mýtného:

Maďarsko

Maďarsko a Polsko zavedly inovativní cenové modely, které se liší podle emisí CO₂, denní doby a úrovně intenzity provozu (kongescí). Cílem tohoto dynamického cenového modelu je snížení emisí a kongescí během dopravních špiček, což by mělo dále přispět k celkovému snížení znečištění ovzduší. 

V Maďarsku tak elektronický systém výpočtu mýtného podle ujeté vzdálenosti, známý pod zkratkou HU-GO, prošel významnými změnami. Struktura mýtného se nyní skládá ze dvou hlavních součástí:

Poplatek za infrastrukturu: Tento poplatek slouží k úhradě nákladů spojených s výstavbou, údržbou, provozem a rozvojem zpoplatněných silničních komunikací. Poplatek se vypočítá podle délky využité trasy, počtu náprav vozidla (kategorie J2, J3, J4 a J5) a typu silnice (dálnice nebo běžná státní silnice). Konkrétní sazby zavádí Ministerstvo pro místní rozvoj ve vyhlášce č. 25/2013 (V. 31.), která vstoupila v platnost 1. ledna 2024.

Poplatek za externality: Tato složka pokrývá environmentální náklady spojené se znečištěním ovzduší a hlukem, stejně jako s emisemi oxidu uhličitého vzniklými ze silniční dopravy. 

Metodika výpočtu mýtného:

Metodika výpočtu poplatků za infrastrukturu a za externality byla upravena nařízením vlády č. 209/2013 (VI. 18), které stanovuje sazby, včetně daně z přidané hodnoty; podrobná tabulka sazeb je platná od 1. ledna 2024.

Digitálně podepsaná verze tabulky se sazbami mýtného je k dispozici zde.

Polsko

Systém pro platby mýtného za nákladní vozidla v Polsku je rozdělen mezi státní a soukromé provozovatele silnic, z nichž každý aplikuje pro výběr mýtného jiné metody a sazby. Poplatky za nákladní vozidla jsou zpravidla závislé na projeté vzdálenosti měřené na palubní jednotce OBU (On-Board Unit) nebo podobném zařízení. Jsou tu ale také mýtné stanice, kde se mýto vybírá přímo; například na dálnici A2 z Poznaně do Konina a A4 z Katowic do Krakova.

Klasifikaci vozidel pro sazby mýtného určuje několik faktorů, jako je počet náprav a nejvyšší povolená hmotnost vozidla. Jen státní provozovatel klasifikuje vozidla podle emisních tříd a typu silnice. Celkově se sazby mýtného na dálnicích a rychlostních silnicích pohybují pro vozidla nad 12 t od 0,28 do 0,73 PLN (zlotých) na kilometr, tedy asi 0,07 až 0,18 € za 1 km.

Sazby elektronického mýtného od 1. ledna 2024

Pro státem provozované komunikace třídy A a S či jejich části, za které se vybírá elektronické mýtné, platí následující sazby:

Pro státem provozované komunikace třídy GP a G či jejich části, za které se vybírá elektronické mýtné, platí následující sazby:

Všeobecné informace:

Česko

Od 1. března 2024 upravila i Česká republika svůj mýtný systém, ve kterém zohlednila emise CO₂. Tato změna je v souladu se Směrnicí EU 2022/362, jejíž snahou je pokrytí environmentálních nákladů spojených s emisemi z provozu vozidel.

Změny v osvobození od mýtného:

Dříve byla od placení mýtného osvobozena elektrická a vodíková vozidla s hmotností přes 4,25 tuny. Toto osvobození ke dni 1. března 2024 skončilo a silniční mýtné a poplatek za hluk platí všechna vozidla. Elektrická a vodíková vozidla nicméně zpoplatnění za znečištění ovzduší ani za emise CO₂ nepodléhají. Všechna vozidla musí být před vyjetím zaregistrována a musí být vybavena palubní jednotkou.

Vozidla s celkovou hmotností do 4,25 tun zůstávají od mýta osvobozena. Musí být ale také zaregistrována a vybavena palubní jednotkou.

Aktualizované sazby mýtného

Sazby mýtného byly aktualizovány k 1. březnu 2024 a zahrnují poplatky za emise CO₂. Zde jsou podrobnější informace k novým sazbám:

Sazby mýtného platné od 1. března 2024 

Sazby mýtného platné od 25. března 2024 

Změny v silničních úsecích:

Síť zpoplatněných komunikací se rozšíří o nové úseky silnic 1. třídy I/27 a I/38:

 • I/27 Chlumčany – Dolní Lukavice, v celkové délce 3,86 km
 • I/38 Havlíčkův Brod obchvat, v celkové délce 3,9 km

Zrušení zpoplatnění úseku:

 • Zpoplatnění úseku na silnici I/11 v úseku Ropice – Nebory (v celkové délce 0,75 km) je zrušeno 
 • V úseku Nebory – Mosty u Jablunkova (26,45 km) dochází k přeznačení silnice I/11 na I/68.

V České republice podléhá placení mýtného každé vozidlo s nejméně čtyřmi koly
a s nejvyšší povolenou hmotností přes 3,5 tuny. Kromě celkové hmotnosti vozidla mohou sazby mýtného ovlivňovat i další faktory, jako je počet náprav vozidla, emisní třída vozidla, druh pozemní komunikace (silnice nebo dálnice), den v týdnu nebo období roku. Vozidla musí být vybavena palubní jednotkou Billien OBU 5051, která slouží ke sledování ujetých kilometrů na zpoplatněných komunikacích. Podle různých kategorií se sazby mýta pohybují zhruba od 0,45 do 6,94 Kč/km.

Všeobecné informace:

Francie

Francie implementuje změny postupně. Francouzské sazby mýtného jsou upraveny spíše mírně, takže silniční nákladní doprava zde má k dispozici více času na provedení změn. Pomalejší tempo zavádění znamená vyrovnání ekonomických dopadů a environmentálních benefitů, kdy silniční dopravci mají více času pro přechod na ekologičtější technologie bez jakékoliv finanční zátěže.

Jestliže na francouzských dálnicích nebo jiných zpoplatněných komunikacích řídíte nákladní vozidlo s hmotností přes 3,5 tuny, pak potřebujete palubní jednotku (OBU) kompatibilní se systémem TIS PL pro jednoduché placení mýtného. Druhá možnost je placení mýtného přímo na mýtných stanicích, které se nacházejí po celé zemi. Francouzskou síť zpoplatněných komunikací spravuje asi 22 různých koncesionářů, z nichž každý má své vlastní sazby cen. Sazby mýtného se liší podle provozovatele a podle projeté vzdálenosti, ale průměrná cena je asi 0,13€ na kilometr. Ve velkých městech, jako je Paříž nebo Lyon, můžete využít obchvaty, kde se mýto neplatí. Vozidla jsou v systému klasifikována podle počtu náprav a jejich celkové výšky. Mýtné poplatky v určitých úsecích komunikací se také mohou lišit podle směru jízdy, dne v týdnu a denní doby. 

Všeobecné informace:

Zvláštní sazby mýtného:

Belgie

Belgická silniční síť je rozdělena do tří regionů: Vlámský region (Flandry), Valonský region (Valonsko) a hlavní město Brusel. Každý z regionů stanovuje daně a poplatky za použití silnic nezávisle na sobě. Sazby mýtného se v jednotlivých regionech odvozují od nejvyšší povolené hmotnosti vozidla, počínaje od 3,5 tun, a emisní třídy. Celková výše mýtného se pak vypočítá podle ujeté vzdálenosti, která se sleduje pomocí palubní jednotky Viapass.

Mýtné sazby na dálnicích se pohybují od 0,054 € do 0,28 € na kilometr podle typu vozidla. Jízda v městské oblasti bruselské aglomerace je ale výrazně dražší a sazby se pohybují až o 50 % výše, než je tomu na dálnicích. 

Od 1. července 2024 implementují Flandry a hlavní město Brusel nové tarify pro kilometrické sazby, ve kterých je zakomponována úprava cen pomocí indexace. Pro podporu environmentálně orientované dopravy rozšiřuje bruselský region sazbu 0 centů na kilometr pro všechna bezemisní vozidla, tedy vozidla s nulovými emisemi (ZEV), která tak bude v souladu se stávajícími poplatky na cestách ve Flandrech. I vozidla s nulovými emisemi (ZEV) budou nadále potřebovat palubní jednotku (OBU), která je povinná rovněž ve Valonsku; zde jsou vozidla s nulovými emisemi ZEV klasifikována pod emisní kategorií EURO VI.

Aktualizované tarify platí pro všechna těžká nákladní vozidla (HGV) a tahače v kategorii N1 a s kódem karoserie BC, ať už s belgickou nebo zahraniční registrací, s hrubou hmotností vozidla (gross vehicle weight, GVW) přes 3,5 tuny. Tarify platí také pro různé kategorie nákladních vozidel — v hmotnostní kategorii od 3,5 do 12 tun, od 12 do 32 tun a přes 32 tun – a jsou definovány pro sedm emisních norem Euro, od Euro 0 (nejvíce znečišťující) po Euro 6 (nejméně znečišťující). Sazba za ujetý kilometr je samozřejmě nižší u vozidel s vyšší normou Euro a s celkovou nižší hmotností. 

Palubní jednotky (OBU) od společnosti Eurowag, které jsou certifikovány i pro kilometrické sazby v Belgii, budou k 1. červenci automaticky aktualizovány a budou se v nich nové tarify. Pokud vás zajímají konkrétní částky mýtných sazeb, najdete je ke stažení na webových stránkách služby Viapass od uvedeného data; nové sazby zde budou taktéž k nahlédnutí.

Všeobecné informace:

Zvláštní sazby mýtného:

Nizozemsko, Lucembursko, Dánsko a Švédsko (euroviněta)

Pro používání dálnic a zpoplatněných silnic v Nizozemsku, Lucembursku, Dánsku a Švédsku musí mít nákladní vozidla s celkovou hmotností 12 tun a více tzv. eurovinětu. Tato viněta (dálniční známka) je povinná v Nizozemsku na celé síti silnic vyšší třídy, v Lucembursku na všech dálnicích pro nákladní vozy registrované v zahraničí a na celé silniční síti pro tuzemské nákladní vozy, v Dánsku na všech dálnicích a rychlostních silnicích a ve Švédsku na hlavních silničních koridorech, včetně silnic E4, E10, E12, E14, E22 a E65.

Viněta je během své doby platnosti platná univerzálně ve všech uvedených zemích, bez ohledu na místo zakoupení. Cena viněty závisí na emisní třídě vozidla, počtu náprav a době platnosti, od jednoho dne až po celý rok.

Euroviněta je považována za jednu z nejekonomičtějších variant placení mýtného v Evropě. 

Skandinávské země, které jsou známé svým pozitivním přístupem k udržitelnosti, využily navíc emisní třídy CO₂ pro urychlení přechodu k vozidlům s nulovými emisemi v logistickém odvětví. Ve Švédsku například nákladní vozy, které splňují nejvyšší environmentální normy (emisní třída 5), jsou v určitých oblastech osvobozeny od mýtného, což podporuje ještě rychlejší zavádění ekologických technologií.

Všeobecné informace:

Zvláštní sazby mýtného, Nizozemsko:

Zvláštní sazby mýtného, Dánsko:

Zvláštní sazby mýtného, Švédsko:

Švýcarsko a Lichtenštejnsko 

Ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku podléhají nákladní vozy mýtnému, pokud jejich nejvyšší celková povolená hmotnost překročí 3,5 tuny. Mýto platí pro všechny silniční komunikace v obou zemích. Částka mýtného se vypočítá podle hmotnosti vozidla, emisní třídy a ujeté vzdálenosti. Sazby mýtného se pohybují zhruba od 0,02€ do 0,027€ za tunokilometr (tkm) a vzdálenost ujetá nákladním vozidlem se měří pomocí palubní jednotky. 

Všeobecné informace:

Zvláštní sazby mýtného:

Trendy a budoucí vývoj v oblasti emisních tříd CO₂ 

Neustále se měnící soustava regulačních předpisů pro emise CO₂ určuje nejen podobu politiky v jednotlivých zemích, ale také strategických rozhodnutí dopravních a logistických firem. Jelikož tyto subjekty předpokládají další omezování emisí, můžeme si všimnout zřetelného posunu směrem k investicím do čistších technologií a k přijímání udržitelnějších provozních postupů. Tuto změnu dále ovlivňují i možné daňové výhody pro vozy s nižšími emisemi a naopak možnost zvýšení mýtného pro vozidla, která nové normy nesplňují.

Navíc integrace digitálních technologií do mýtných systémů umožňuje přesnější měření a dynamické stanovování cen podle skutečných emisí, nikoliv pouze podle typu vozidla. Budoucí vývoj tak může směřovat k využití dat v reálném čase pro úpravu mýtných sazeb, které budou odrážet aktuální dopady na životní prostředí, případně také vyšší zpoplatnění v dopravních špičkách, nebo v oblastech s vyšší úrovní znečištění.

Mezinárodní spolupráce na emisních normách pravděpodobně povede k jednoduššímu přechodu přes hranice mezi státy. Tato spolupráce mimo jiné usnadní podmínky pro nadnárodní logistické společnosti a zajistí jednotná pravidla, což podpoří udržitelný rozvoj dopravy na globální úrovni.

Rostoucí uvědomění veřejnosti v otázkách životního prostředí se navíc odráží i v preferencích spotřebitelů, kteří dávají přednost společnostem s ekologickým smýšlením. Tyto posuny ve společnosti vyvolají zřejmě další vývoj emisních tříd CO₂, protože firmy se vždy snaží o splnění regulačních (zákonných) požadavků i očekávání zákazníků. Výsledkem by mohla být významná transformace celého prostředí nákladní dopravy, kdy se výše emisí CO₂  stane klíčovým faktorem určujícím konkurenceschopnost firem.

Současné trendy v emisních třídách CO₂ naznačují jasný posun směrem k více integrovaným, technologicky řízeným a přísnějším environmentálním regulacím v odvětví dopravy.

Tyto změny ovlivní nejen postupy pro výběr mýtného, ale také širší podnikatelské strategie a zejména ekologickou stopu celého oboru dopravy.

Shrnutí informací 

Z našeho přehledu ohledně zavádění emisních norem CO₂ do evropských mýtných systémů vyplývá několik klíčových závěrů.

Zavedení těchto emisních tříd výrazně proměnilo systém placení mýtného a ekonomické stimuly se dostávají do souladu s environmentálními cíli, tedy s ochranou životního prostředí. To nejenže podporuje přijímání ekologičtějších technologií v dopravě, ale také to definuje vzor pro zavádění udržitelných provozních postupů na celém kontinentu.

Důležitost CO₂ emisních tříd v evropských mýtných systémech je obrovská. Jednotlivé země pokračují v prosazování a zpřísňování těchto standardů a jejich vliv na místní ekonomiky a globální snahy o ochranu životního prostředí je zásadní. Je jasné, že zohlednění životního prostředí při stanovování mýtného není jenom módním trendem, ale klíčovou strategií v boji proti změně klimatu.

A nakonec je také důležité pravidelně monitorovat tato opatření a jejich dopady.

Díky vyhodnocování účinnosti sazeb mýtného stanovených na základě emisí CO₂ můžeme dále zajistit splnění cílů snižování emisí. Toto průběžné hodnocení nám také pomůže vymyslet a přijmout strategie, které budou splňovat současné i budoucí environmentální a technologické výzvy. Mýtné systémy tak i nadále zůstanou účinnými nástroji v širším kontextu udržitelné dopravy.

Vždy o krok vpřed: Jak se orientovat v nových předpisech EU pro silniční dopravu

V kontextu přijímání Směrnice EU 2022/362 a jejích požadavků na výběr mýtného je stále důležitější používání pokročilých technologií. Nástroje pro řešení a platby mýtného, jaké nabízíme například u nás v Eurowagu, doplněné o palubní jednotku EVA, vám zajistí nejen soulad s aktuálními regulacemi, ale také vám usnadní efektivní placení mýtného za nákladní vozy.

S řešením plateb elektronického mýtného od společnosti Eurowag budete mít jistotu, že bude váš vozový park vždy o krok napřed a že máte správně podchycenou přesnou klasifikaci vozidel a tudíž platíte správnou sazbu mýta. Palubní jednotka EVA hraje také klíčovou roli při přesném shromažďování dat o emisích CO₂ a o platbách mýtného, přičemž je plně v souladu s cílem budování environmentálně zodpovědnějšího přístupu v silniční dopravě.

Podívejte se také na kalkulačku uhlíkové stopy od Eurowagu. Pomocí tohoto šikovného nástroje snadno zjistíte, co tyto změny budou znamenat pro vaši peněženku v závislosti na produkci emisí CO₂ vašich vozidel. Nástroj je také užitečný pro plánování cest a vaše vozidla se tak budou pohybovat po silnicích bez problémů v souladu s novými platnými regulacemi.

Držte krok s neustále se měnícím dopravním prostředím!

Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte více o nových emisních třídách CO₂ a jejich dopadům na sazby mýtného.