GTM debug

Clock
Čas na čtení: 10 min
Calendar
5.3.2024

Jak se vyznat v DPH a spotřebních daních a jejich nárokování ze zemí EU

Co je to daň z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daň (SD) a proč jsou jejich vratky pro firmu podnikající v mezinárodním prostředí tak důležité, většina firem rámcově ví zejména pokud působí na jednotném evropském trhu. Vratky DPH a spotřební daně mohou výrazně snížit náklady na přeshraniční transakce a usnadnit tak optimalizaci finančních toků. Podávání žádosti o návratky daní bývá často velmi komplikované a člověk musí znát příslušné administrativní postupy i daňové předpisy, které jsou v různých zemích často rozdílné. Tento článek vám pomůže vyznat se v mnohdy složitém systému vratek DPH a SD. Firmám přináší poznatky a zdroje informací, které jsou nezbytné pro zvládnutí této kapitoly mezinárodního obchodu.

Jak se vyznat v DPH a spotřebních daních a jejich nárokování ze zemí EU

Co jsou to vratky DPH a SD 

Co je to DPH 

Daň z přidané hodnoty neboli DPH (mezinárodně se často používá anglická zkratka VAT) je nepřímá daň uvalená na spotřebu zboží a služeb a je založená na výpočtu přidané hodnoty. Vybírá se za zboží a služby od každého jednotlivého článku výrobního nebo distribučního řetězce. Firmy podnikající v oboru dopravy se s ní setkávají například u nákladů na pohonné hmoty, u silničních poplatků, nákupů náhradních dílů anebo třeba poplatků za parkování. Všechny tyto služby jsou v Evropské unii zatíženy DPH, kterou pak v důsledku platí konečný spotřebitel. 

Co je to vratka DPH?

Pro firmy je neméně důležité vědět, jak se dostanou k vratce DPH, protože tak si mohou nárokovat zpět DPH zaplacenou v libovolné zemi EU, i když zde obvykle neprovádějí obchodní transakce ani zde nemají pobočky. Tento scénář je v mezinárodním obchodu naprosto běžný. DPH se totiž platí i za zboží a služby, které firma (podnikatelský subjekt) z určitého státu nakupuje v jiném členském státě EU. Firmy, ať už mají sídlo v rámci EU nebo mimo ni, pak mohou prostřednictvím vratky získat zaplacenou DPH zpět. Musí k tomu však splnit určité podmínky, které vždy určuje země, v níž byla DPH zaplacena.

Co je to spotřební daň?

Spotřební daň (SD, anglicky excise duties – ED) je nepřímá daň, která je uvaleny na prodej či spotřebu konkrétních produktů, jako jsou pohonné hmoty, tabák a alkohol. Výnosy z této daně směřují do rozpočtu země, ve které byly zaplaceny. Sazbu daně tvoří obvykle pevná částka za prodejní jednotku produktu. 

Co je to vratka SD 

Vratka spotřební daně znamená, že si firmy mohou část spotřebních daní uvalených v členských státech EU na zmíněné typy zboží nárokovat zpět. Mezi tyto komodity patří právě pohonné hmoty, alkohol a také tabák. V sektoru dopravy jsou pak zajímavé především spotřební daně na pohonné hmoty, které se v určitých zemích EU vracejí částečně zpět. 

Postup při nárokování vratek DPH a spotřební daně

Vyznat se v systému vratek DPH a spotřební daně znamená do hloubky rozumět komplikovaným a vzájemně se lišícím daňovým zákonům v jednotlivých členských zemích. Tuto komplikovanou zátěž ještě navíc ztěžují přísné administrativní požadavky a nutnost dokládání podrobné dokumentace či dokladování transakcí, co z celého postupu dělá doslova noční můru. Je potřebné znát nejen procedurální detaily, ale také si hlídat termíny žádostí a daní a různé podmínky stanovené zákonem.

Jak fungují vratky DPH

Firma, která si nárokuje vratku DPH, musí především pečlivě shromažďovat veškeré předepsané dokumenty či doklady, jako jsou faktury a účtenky za hotové. Tyto doklady pak musí odevzdat na příslušný daňový či finanční úřad. Firmy se sídlem v EU musí své nároky uplatňovat vždy u svého národního správce daně, který pak nároky postoupí daňovým úřadům té země, kde byla DPH (VAT) na nákup uvalena. Firmy se sídlem mimo EU musí odevzdávat žádosti o vratky přímo u finančních úřadů země, kde DPH zaplatily. Tento proces zajišťuje, že firmy podnikající za hranicemi EU nepodléhají dvojímu zdanění. A kromě toho zajišťuje, že pro ně mezinárodní aktivity nebudou znamenat nadměrnou finanční zátěž. 

Jak fungují vratky spotřební daně

Neméně složitý a náročný je postup při nárokování vratek spotřebních daní (SD). Firma musí opět pečlivě shromažďovat a předkládat veškeré potřebné doklady a dokumenty a to v souladu s konkrétními právními a procedurálními požadavky jednotlivých členských států EU zapojených do transakcí. Cílem je samozřejmě usnadnit snížení provozních nákladů firem a zvýšit efektivitu cash flow; vzhledem ke komplikovaným postupům znamenají vratky ale také dosti zásadní administrativní zátěž.

Řešení si žádá pomoc odborníků 

Každá firma si správu vratek DPH a SD může zajišťovat sama. Když si ale na tuto administrativní činnost najme specializované odborníky, je pro ni celý postup nejen mnohem jednodušší, ale nakonec i nákladově výhodnější. V tomto ohledu se vyplatí spoléhat na společnosti jako Eurowag. Poskytují totiž své profesionální služby, které pomáhají řešit veškeré administrativní problémy v procesu vracení daní a zároveň zvyšují efektivitu komunikace mezi žadateli a úřady jednotlivých zemí. Jestliže tedy delegujete tyto práce na odborníky, můžete si významně snížit náročnost administrativních procedur. Odborná firma jako váš zástupce si od vás jednoduše vyžádá potřebné dokumenty k vratkám daní, jako jsou faktury za nákup a účtenky za hotové. Díky delegování si ulehčíte také starosti o splnění všech předepsaných požadavků. Celý proces je zároveň jednodušší a vaše firma se může soustředit na svoji hlavní činnost, aniž by ji brzdily komplikované administrativní procedury vracení daní. 

Praktický postup při nárokování vratek DPH a spotřební daně 

Chcete-li jako firma nárokovat vracení daní, musíte předložit již zmíněné dokumenty, jako jsou faktury za nákup a účtenky za hotové. Eurowag poskytuje služby vracení DPH v Evropě ve více než 28 zemích a také vracení spotřební daně v 7 zemích. Nabízí vám přitom kompletní správu služeb vracení daní. Ověří za vás každou jednotlivou fakturu, včetně těch vystavených třetími stranami, a obslouží veškerou potřebnou komunikaci s příslušnými správci daní. 

Ve kterých zemích můžete s Eurowag nárokovat vracení DPH: Rumunsko (RO), Slovensko (SK), Česká republika (CZ), Francie (FR), Španělsko (ES), Belgie (BE), Maďarsko (HU), Itálie (IT), Slovinsko (SI), Polsko (PL), Rakousko (AT), Bulharsko (BG), Německo (DE), Dánsko (DK), Estonsko (EE), Finsko (FI), Velká Británie (GB), Chorvatsko (HR), Řecko (GR), Irsko (IE), Litva (LT), Lucembursko (LU), Lotyšsko (LV), Nizozemsko (NL), Kypr (CY), Malta (MT), Portugalsko (PT), Švédsko (SE) a Norsko (NO).

Ve kterých zemích můžete s Eurowag nárokovat vracení spotřební daně: Maďarsko (HU), Francie (FR), Belgie (BE), Chorvatsko (HR), Itálie (IT), Slovinsko (SI) a Španělsko (ES).

Eurowag za vás průběžně kontroluje legislativu okolo vratek DPH ve všech členských státech EU i v sousedících třetích zemích a svůj seznam pokrytých zemí neustále rozšiřuje.

Vratky DPH jsou obvykle velmi komplikované; firmy se proto často ptají, jak dlouho takové nárokování DPH trvá. V další části textu si na tuto otázku odpovíme. 

Období placení, možnosti vyplácení a na míru šitá finanční řešení 

Období placení vratek DPH a spotřební daně

Pro získání vratky DPH v Evropě, především vratky DPH v zemích EU, musí firmy zpravidla podávat žádost o vratku u daňového či finančního úřadu své vlastní země anebo přímo u daňového úřadu země, kde byla DPH zaplacena. V rámci příslušného postupu získání vratky DPH je nutné předložit potřebnou dokumentaci, tedy faktury a doklady o zaplacení DPH. Celé vrácení DPH trvá typicky 2 až 8 měsíců, v některých případech může ale tato doba narůst i přes 24 měsíců. U vratek spotřební daně může být čekací doba ještě delší a standardní doba zpracování překračuje obvyklou dobu zpracování vratek DPH.

Možnosti vyplácení vratek DPH 

Díky vývoji v komunikačních a informačních technologiích mohou dnes firmy řešit své nároky na vratky DPH online, čímž se proces žádostí zjednodušuje. Ohledně vratek DPH mají žadatelé několik možností: 

  • První možností je vyčkat na rozhodnutí finančního úřadu, který posléze vydá vratku. Tento postup ovšem znamená absolvovat již zmíněné čekací lhůty na vyřízení. 
  • Pokud ale žadatel okamžitě potřebuje finance, může se rozhodnout pro zrychlené předfinancování. V tomto scénáři použije žadatel službu jako je vratka DPH od Eurowag a nárokovanou částku dostává ihned po podání žádosti. Eurowag si pak vyžádá náhradu DPH od finančního úřadu. 

Na míru šitá řešení Eurowag pro financování vratek DPH 

Eurowag nabízí na míru šitá řešení s financováním vratek DPH. Nejčastější variantou je Fast Net Invoicing. Kromě něj má ale Eurowag i další, flexibilní řešení vratek DPH podle různých potřeb v různých firmách. Takováto schémata vratek dávají klientům možnost velmi flexibilní volby období splácení. K dispozici je také volba nastavení pevného limitu podle vašich konkrétních finančních možností a potřeb podnikání. 

Možnosti plateb z vrácené spotřební daně 

Pro vratku neboli refundaci zaplacené spotřební daně musí firma opět vyplnit formulář žádosti o vratku spotřební daně (anglicky „excise duty refund application form“). Pro vrácení spotřební daně si pak uživatel může zvolit mezi standardní procedurou (žádost a vratka se zpracovává běžným způsobem) a platbou předem (Advanced Payment, APED). U této varianty „odevzdá“ firma v podstatě svůj nárok na vrácení daně na Eurowag a celý proces vracení daní si zjednoduší. Služba APED poskytuje financování ihned po úspěšném podání nároku na daňovou vratku. Nabídka platí pro všechny země, kde Eurowag poskytuje své služby s výjimkou Itálie. Služba APED je obzvláště výhodná pro firmy, které potřebují rychlý přístup ke svým finančním prostředkům a které si nemohou dovolit dlouhé čekání dané standardními lhůtami pro vyřizování žádostí. 

Časté otázky a odpovědi 

Jak fungují daňové vratky všeobecně?

  • Jestliže daňový poplatník odvedl (zaplatil) daň v zahraničí, dostává tuto daň zpět jako vratku. To běžně platí pro firmy, kterým v zahraničí vznikají výdaje zatížené daní z přidané hodnoty a spotřební daní. 

Jaký je rozdíl mezi DPH a spotřební daní? 

  • Daň z přidané hodnoty (DPH) je uvalena na zboží a služby všeobecně, zatímco spotřební daň zatěžuje spotřebu určitých produktů, jako jsou pohonné hmoty nebo alkohol.

Jak získat DPH a spotřební daň refundovanou zpátky?

  • Pokud chce firma získat DPH a spotřební daň refundovanou, musí podat podrobnou žádost o refundaci (vratku). To znamená odevzdat veškeré požadované finanční doklady a další doprovodnou dokumentaci na finanční nebo daňový úřad příslušného státu, kde byly daně zaplaceny. Druhá možnost je obrátit se na specializovaného odborného zástupce, například Eurowag, který podá žádost o vratku daně za klienta. Přehled sazeb spotřebních daní v různých evropských zemích najdete zde.

Zjednodušené řešení daní s Eurowag

Podávání žádostí o vracení DPH a zejména spotřební daně bývá značně komplikované a celému procesu není jednoduché porozumět. Pro firmy je tak mnohem jednodušší, když se obrátí na specializované firmy jako Eurowag a využijí jejich služeb. Postup při žádání o vratky daní u Eurowag je automatizovaný a bezproblémový. Zaručuje vám rychlé a efektivní zpracování vratek DPH i spotřebních daní a nabízí vám také kompletní přehled transakcí a procesu na portále Eurowag.