GTM debug

Clock
Čas na čtení: 13 min
Calendar
18.4.2024

Předpisy ohledně doby jízdy, povinných přestávek a odpočinku u řidičů nákladních vozidel

Evropská unie (EU) má přísné směrnice upravující dobu řízení těžkých nákladních vozidel (HGV), známé jako předpisy EU týkající se pracovníků v silniční dopravě. Cílem těchto pravidel je zajistit, aby řidiči byli odpočatí, což snižuje riziko únavy a nehod. V našem článku se zaměříme na pracovní dobu řidičů, pravidla ohledně povinných přestávek a odpočinku, předpisy týkající se řízení nákladních vozidel, používání tachografu a vedení záznamů a také na důležitost dodržování těchto pravidel a sankce za jejich porušení. Tato nařízení platí nejen pro země Evropské unie, jako je Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Rumunsko, ale i pro země mimo EU, jako je například Srbsko.

Předpisy ohledně doby jízdy, povinných přestávek a odpočinku u řidičů nákladních vozidel

Pravidla pro dobu řízení nákladních vozidel v EU a AETR

V Evropské unii a v členských státech AETR platí pro řidiče nákladních vozidel přísná pravidla ohledně doby řízení, povinných přestávek a odpočinku. Tato pravidla, definovaná v nařízení ES č. 561/2006, mají za cíl snížit únavu řidičů, což je jedna z hlavních příčin dopravních nehod.

 • Denní limit řízení: Členské země EU a AETR stanoví, že řidič nákladního vozidla nesmí řídit déle než 9 hodin mezi dvěma přestávkami. Pravidla rovněž umožňují prodloužit tento limit dvakrát týdně až na 10 hodin řízení. Omezení je zavedeno s cílem snížit dopravní nehody způsobené únavou a zajistit, že řidiči zůstanou na silnici stále pozorní.

Příklad: 9 hodin jízdy denně

Příklad: 10 hodin jízdy denně

Příklad: 56 hodin řízení týdně (maximum)

 • Týdenní limit řízení: Řidiči nákladních vozidel by neměli během týdne strávit více než 56 hodin za volantem. Tuto dobu lze rozdělit na 9 hodin řízení po čtyři dny v týdnu a 10 hodin řízení další dva dny v týdnu. Nařízení přispívá k vyvážené době práce a odpočinku řidičů, což má za následek nejen zlepšení zdraví pracovníka, ale také vyšší bezpečnost silničního provozu.
 • Čtrnáctidenní limit řízení: Celková doba jízdy za dva po sobě jdoucí týdny nesmí přesáhnout 90 hodin. Toto omezení zabraňuje problémům s dlouhodobou únavou řidičů a platí jak pro budoucí období, tak pro uplynulé.

Jak je patrné z předchozího příkladu, celkový počet pracovních hodin za první a druhý týden a za třetí a čtvrtý týden je nižší než 90 hodin, což je v souladu se zákonnými limity. Avšak součet hodin za druhý a třetí týden překračuje limit 90 hodin, a proto je nezákonný.

Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Rumunsko jsou členy EU a dodržují jednotná pravidla týkající se pracovní doby řidičů, přestávek a doby odpočinku. Srbsko není součástí EU, ale je členem AETR a řídí se pravidly dohody. Směrnice AETR čili Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě týkající se doby řízení má totožná nařízení jako EU – až na několik výjimek:

 • výjimka pro vozidla přepravující řemeslné zboží
 • návrat na adresu podniku nebo do místa bydliště
 • možnost čerpat dva zkrácené po sobě jdoucí týdenní odpočinky
 • přerušení týdenních dob odpočinku

Povinné přestávky řidičů

Po čtyřech a půl hodinách nepřetržité jízdy je nutná 45 minutová přestávka. Tuto pauzu lze využít ve dvou intervalech. První by měl trvat nejméně 15 minut, druhý by neměl být kratší než 30 minut. Obě pauzy by se pak měly uskutečnit v rámci jedné 4,5 hodinové jízdy.

Doba odpočinku řidičů nákladních vozidel

Denní odpočinek: Řidiči nákladních vozidel musí dodržovat denně jedenáctihodinový odpočinek, který lze zkrátit na devět hodin, maximálně však třikrát mezi týdenními intervaly. Tato dlouhá pauza může být rozdělena do dvou částí, pokud první přestávka trvá alespoň 3 hodiny a druhá minimálně 9 hodin. Povinný odpočinek může být také zkrácen na 9 po sobě jdoucích hodin, a to maximálně třikrát mezi dvěma týdenními dobami odpočinku (zkrácená denní doba odpočinku).

Trajekt: Pokud řidič doprovází vozidlo přepravované trajektem nebo vlakem a čerpá pravidelnou denní dobu odpočinku, může být tato doba přerušena nejvýše dvakrát jinou činností, která nepřesáhne jednu hodinu. Během této pravidelné denní doby odpočinku musí mít řidič k dispozici lůžkovou kabinu, postel nebo lehátko.

Týdenní odpočinek: Řidiči nákladních vozidel musí dodržovat pravidelný týdenní odpočinek, který trvá nepřetržitě minimálně 45 hodin. Zkrácený týdenní odpočinek je doba nejméně 24 po sobě jdoucích hodin, ale trvající méně než 45 hodin. Za každých čtrnáct dnů musí řidič absolvovat alespoň jednu plnou přestávka v délce 45 hodin. Zkrácený týdenní odpočinek musí být kompenzován a čerpán jednorázově do konce třetího týdne následujícího po týdnu, ve kterém proběhla zkrácená přestávka. Konkrétní příklad naleznete na příkladu níže.

Srbsko je členem AETR. Pravidla AETR týkající se pracovní doby a odpočinku řidičů jsou většinou stejná jako v EU, jen s následujícími výjimkami:

 • je povoleno pracovat déle než 4 po sobě jdoucí týdny bez návratu domů nebo na adresu provozovny,
 • je povoleno čerpat zkrácenou týdenní dobu odpočinku (méně než 45 hodin), po níž následuje jedna celá týdenní doba odpočinku,
 • běžnou denní dobu odpočinku (11 hodin) lze přerušit pouze během přepravy trajektem.

Nařízení pro pracovní dobu (včetně řízení)

Po zavedení pravidel EU pro dobu jízdy bylo zjištěno, že některé společnosti nechávají řidiče vykonávat po delší dobu jinou práci, což vedlo k jejich nedostatečnému odpočinku. K řešení tohoto problému vydala EU směrnici 2002/15/ES o pravidlech pracovní doby, která omezuje celkovou pracovní dobu řidiče (včetně řízení).

Pracovní doba (včetně řízení): Denní, týdenní a roční limity

 • Řidiči mohou pracovat maximálně 10 hodin denně (včetně řízení), pokud je práce vykonávána v noci – tento limit může být prodloužen na základě kolektivní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti. Noční práce je definována jako nejméně 4 hodiny odpracované mezi 00:00 a 7:00. Po noční směně musí být dodržen minimálně 14 hodinový odpočinek, ale tento rozsah se může v různých zemích EU lišit.
 • Průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout 48 hodin. Pro výpočet se používá čtyřměsíční období.
 • Překročení 60 hodin pracovní doby je povoleno pouze v případě, že není překročena průměrná týdenní norma.

Pracovní doba: Přestávky

 • Po 6 hodinách práce: Přestávka minimálně 15 minut
 • Po 6–9 hodinách práce: Buď jedna přestávka trvající 30 minut, nebo dvě přestávky po 15 minutách
 • Po více než 9 hodinách práce: Přestávka 45 minut
 • Nařízení Evropské komise č. 561/2006 upravující pracovní dobu řidičů má přednost před směrnicí č. 2002/15 týkající se požadavků na přestávky v práci.

Pracovní doba: Odpočinek

Požadavky na denní a týdenní interval přestávek řidičů a pracovní dobu během odpočinku odpovídají pravidlům pro pracovní dobu i nařízením upravujícím dobu jízdy.  

Význam těchto předpisů

Prevence únavy řidičů: Řízení během únavy je podobné jako jízda po požití alkoholu; výkonnost je výrazně ovlivněna. Stanovené přestávky a odpočinkové intervaly předcházejí vyčerpání a pomáhají tomu, aby řidiči zůstali za volantem bdělí a pozorní.

Zvýšení bezpečnosti silničního provozu: Odpočatí řidiči se méně často podílejí na dopravních nehodách ve srovnání s těmi, kteří cítí únavu. Předpisy pro řidiče nákladních vozidel mají klíčový význam pro plán EU vedoucí ke snížení počtu úmrtí a vážných zranění na silnicích. Zajišťují bezpečnější prostředí pro řidiče nákladních vozidel i pro další účastníky silničního provozu.

Dodržování evropských norem: Dodržování těchto předpisů není pouze otázkou ochrany před sankcemi, jde o zajištění vysoké úrovně bezpečnosti. Předpisy zajišťují jednotné bezpečnostní standardy v dopravním sektoru evropských zemí, což přispívá k budování důvěry v dopravním odvětví.

Podpora zdravějších pracovních podmínek: Řízení bez dostatečných přestávek může vážně narušit fyzický i psychický stav řidiče. Směrnice zajišťují adekvátní časy odpočinku, chrání zdraví řidičů a poskytují jim dostatek času na regeneraci po dlouhých trasách.

Zvýšení efektivity a pracovní morálky: Odpočatí řidiči jsou v práci produktivnější a dopouštějí se méně chyb. Předpisy pro řidiče nákladních vozidel nepřímo přispívají ke zlepšení logistických operací. Kromě toho zvyšují spokojenost řidičů a jejich pracovní nasazení, což pomáhá snižovat míru fluktuace pracovníků a podporuje oddanější pracovní sílu.

Jak je kontrolováno dodržování nařízení?

Tachografy: Všechna nákladní vozidla provozovaná v EU jsou povinna používat tachografy. Ty sledují dobu řízení, přestávky, doby odpočinku a další činnosti tak, aby byly splněny normy pro pracovní dobu řidičů. Tachografy mohou též sloužit k evidenci pracovní doby. 

Časové výkazy: Jestliže jsou tachografy použity pouze k zaznamenání doby řízení nákladních vozidel, musí být zvlášť vedena časová evidence pro pracovní dobu mimo řízení nákladního vozidla.

Které údaje o řidiči musí být zaznamenány na analogovém tachografu?

Záznamový list tachografu (kotouček) musí obsahovat:

 • jméno a příjmení řidiče,
 • místa, na kterých začalo a skončilo použití tachografu,
 • symbol země, ve které proběhl začátek a konec používání záznamové karty,
 • datum zahájení a ukončení záznamů,
 • dobu odpočinku mezi začátkem/koncem služby,
 • registrační číslo každého vozidla, které bylo přiděleno řidiči na začátku první cesty – pokud je vozidlo v průběhu používání záznamového archu změněno, tak také čas každé změny vozidla,
 • počáteční a konečný stav tachometru,
 • pokud řidič změnil vozidlo v průběhu pracovního dne, musí být zdokumentovány údaje o ujeté vzdálenosti každého vozidla zvlášť,
 • zadní strana tachografového listu obvykle obsahuje oblast pro ruční záznam údajů o dalších vozidlech řízených během daného období,
 • symbol země, kde byly překročeny hranice.

Jaké záznamy z tachografu musí být k dispozici?

Pokud je vozidlo vybaveno analogovým tachografem, musíte být schopni předložit: 

 • záznamové listy za aktuální den a za předchozích 28 kalendářních dnů,
 • všechny ruční záznamy a výtisky pořízené během aktuálního dne a předchozích 28 kalendářních dnů,
 • kartu digitálního tachografu (pokud je ve vozidle nainstalován).

Pokud má vozidlo digitální tachograf, musíte být schopni předložit: 

 • svou kartu řidiče,
 • všechny ruční záznamy a výtisky provedené během aktuálního dne a předchozích 28 kalendářních dnů,
 • vaše záznamové listy pro každé vozidlo vybavené analogovým tachografem, které jste řídili během předchozích 28 kalendářních dnů.

Sankce za nedodržení předpisů

Pochopení předpisů souvisejících s pracovní dobou řidičů je v dopravě základním prvkem bezpečnosti provozu. Předpisy zahrnují dobu řízení, přestávky, které musí být čerpány, a celkový počet hodin, které může řidič odpracovat za čtrnáct dní. Porušení těchto směrnic a zákonů o tachografech může způsobit značné finanční sankce či ještě tvrdší následky. 

Slovensko

 • Pokuty: Porušení směrnic na Slovensku může být pokutováno částkou od 8 366 do 420 724 Kč (330 až 16 596 EUR). Oficiální informace (v angličtině) naleznete zde.

Polsko

 • Pokuty: V Polsku se pokuta za nedodržení pravidel může vyšplhat až na 253,50 Kč (10 EUR) pro řidiče a přibližně 68 447,50 Kč (2 700 EUR) pro firmy. Oficiální informace  (v angličtině) naleznete zde.

Maďarsko

 • Pokuty: V Maďarsku se pokuty za porušení předpisů pohybují od 634 do 50 702 Kč (25 až 2 000 EUR). Oficiální informace  (v angličtině) naleznete zde.

Česká republika, Rumunsko a Srbsko mají podobné pokuty.

Česká republika

 • Pokuty: Pokuta v České republice může dosáhnout až 350 000 Kč (13 790 EUR) v závislosti na míře závažnosti porušení předpisů. Oficiální informace  (v angličtině) naleznete zde.

Rumunsko

 • Pokuty: Za nedodržení zákonem stanovené denní doby odpočinku lze podle rumunských právních předpisů uložit pokutu ve výši přibližně 22815 až 45 632 Kč (900 až 1 800 EUR).

Srbsko

 • Pokuty: V Srbsku není situace o nic lepší. Překročení předpisů týkajících se doby řízení vozidla může firmu stát od 21 548 do 172 386 Kč (850 až 6 800 EUR).

Co se ještě může pokazit?

Porušení těchto pravidel může znamenat újmu nejen pro vaši peněženku, ale také další důsledky:

 • Řidiči mohou přerušit výkon práce.
 • Firmám může být pozastavena nebo dokonce odebrána licence k provozu dopravy.
 • Řidiči mohou obdržet trestné body, což nikdy není dobrá zpráva.

Sečteno a podtrženo: Aby se společnosti i řidiči vyhnuli pokutám a udrželi hladký průběh provozu, je nutné tato pravidla dodržovat. Nezapomeňte, že se mohou měnit, takže je vždy vhodné se o aktualizaci legislativy informovat u místního dopravního úřadu nebo si nechat poradit od právníka.

Cesta před námi

Evropská unie (EU) vytvořila detailní pravidla pro těžká nákladní vozidla s cílem zajistit bezpečnost řidičů tím, že je sledována jejich denní doba řízení. Tak se minimalizují dopravní nehody způsobené únavou. Tyto předpisy stanoví maximální denní, týdenní a čtrnáctidenní dobu řízení tak, aby odvrátily chronickou únavu. Dále nařizují minimální povinné přestávky po každých čtyřech a půl hodinách řízení a minimální denní a týdenní doby odpočinku řidičů. Země jako Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Rumunsko dodržují normy EU, pro Srbsko platí stejná pravidla na základě dohody AETR.

Aby se zabránilo nadměrné práci mimo dobu řízení, přijala EU směrnici 2002/15/ES. Ta omezuje počet pracovních hodin tak, aby měli řidiči dostatek času k odpočinku. Dodržování pravidel se sleduje pomocí tachografů a výkazů pracovní doby, které zaznamenávají dobu řízení, přestávky a odpočinek řidiče. Nedodržení uvedených pravidel může mít vážné důsledky včetně vysokých pokut, pozastavení řidičského oprávnění nebo negativního dopadu na profesní pověst, což ukazuje na důležitost těchto opatření pro ochranu zdraví všech účastníků silničního provozu.

Eurowag pomáhá s dodržováním předpisů a dalšími potřebami

Telematics je výkonný software pro správu vozového parku, který usnadňuje sledování dodržování pravidel pro dobu jízdy a času na odpočinek. Elektronické záznamové zařízení (ELD) od Eurowag umožňuje zaznamenat přestávky, odpočinek a dobu řízení

Díky automatickému zápisu pomáhá systém Telematics zjednodušit administrativu dodržování předpisů, což šetří čas a peníze řidičům, dispečerům, majitelům i manažerům. Data pak lze využít ke snížení spotřeby paliva, sledování potřebné údržby vozidel a ke zlepšení režimu řidičů a jejich produktivity. 

Kontaktujte nás a dozvíte se více o našem telematickém softwaru pro správu vozového parku i o tom, jak můžeme pomoci společnostem provozujícím nákladní vozidla s jejich specifickými potřebami.