GTM debug

Clock
Čas na čtení: 6 min
Calendar
27.7.2023

Udržitelnost v nákladní dopravě

Společnost si stále více uvědomuje svůj vliv na životní prostředí, zejména v souvislosti s klimatickou krizí vyvolanou spalováním fosilních paliv. V mnoha oborech proto probíhá přehodnocení dosavadní politiky se zaměřením na udržitelnost. Výjimkou v tomto není ani silniční nákladní doprava, která je jinak velmi významným přispěvatelem k emisím skleníkových plynů. Firmy do svých strategií stále výrazněji přijímají snížení negativních dopadů své činnosti na zdraví naší planety a pokroky v technologiích a příklady nejlepších doporučených postupů mění byznys i v tomto oboru.

Udržitelnost v nákladní dopravě

Chytré a zodpovědné firmy se proto snaží tyto změny aktivně uchopit a přijímat nové možnosti zlepšení environmentální udržitelnosti, přičemž se samozřejmě dále snaží udržet přijatelné ziskové marže. Co ale přesně znamená udržitelnost v ochraně životního prostředí, a co je to udržitelná doprava?

V článku se podíváme na aktuální trendy v udržitelnosti dopravních oborů a rozebereme možnosti, které mají firmy při snižování negativních dopadů na životní prostředí, zejména ve smyslu optimalizace procesů a přijímání šetrných technologií, dnes i v blízké budoucnosti.

Environmentální dopady silniční nákladní dopravy

Jak jsme se už zmínili, obor dopravy, a zejména pak silniční nákladní dopravy, je historicky zodpovědný za poměrně velkou porci globálních emisí skleníkových plynů. V mezinárodním měřítku tvoří silniční doprava zhruba 7 % celkových emisí CO2 spojených s energetickým využitím fosilních paliv (údaje Evropské agentury pro životní prostředí EEA za rok 2019). Navíc, mezi roky 2000 a 2019 se podle stejné studie EEA emise CO2 z provozu těžkých nákladních vozidel v 27 členských státech EU zvýšily o 5,5 %. Za několik posledních let se tento růst ještě urychlil z důvodu rostoucích objemů přeprav.

Kromě oxidu uhličitého (CO2), který je nejvýznamnějším skleníkovým plynem, emituje ale silniční nákladní doprava i další znečišťující látky (polutanty), jako jsou oxidy dusíku, oxid siřičitý a neméně nebezpečné pevné částice či polétavý prach. Tyto polutanty mají významné dopady na kvalitu ovzduší, zejména v městských oblastech nebo podél hlavních dopravních tahů.

Obor dopravy má vysoké negativní dopady na životní prostředí i v dalších klíčových ohledech. Je tak jedním z největších konzumentů fosilních paliv a velmi významným zdrojem hlukových emisí. Pro svůj rozvoj vyžaduje také neustálé rozšiřování silniční infrastruktury, což znamená nežádoucí zábor půdy a ničení přirozeného prostředí rostlin a živočichů.

Všechny výše uvedené faktory společně znamenají, že firmy podnikající v silniční nákladní či kamionové dopravě mají vysokou odpovědnost za životní prostředí a že musí neustále hledat nové možnosti zvyšování udržitelnosti v rámci své činnosti. Podívejme se tedy na konkrétní metody, které mohou dopravní společnosti přebírat ve snaze o snížení své environmentální zátěže.

I autodoprava může dělat věci jinak 

Vzhledem ke svým rozsáhlým dopadům na životní prostředí je silniční nákladní doprava často v ohnisku zájmu řešení udržitelnosti. Běžně se tak setkáváme s pojmem udržitelné dopravy, který znamená takový systém, jenž začleňuje nejlepší současné postupy z celého oboru s cílem minimalizace znečištění životního prostředí, produkce odpadů a spotřeby zdrojů. Pojem přitom poukazuje na činnosti, které směřují k vyhodnocování a zlepšování nejen environmentálních, ale i sociálních a ekonomických standardů.

Udržitelné dopravní společnosti přijímají různé postupy a různá opatření, která tvoří budoucnost dopravy. Může to být přechod celého vozového parku nebo jeho části na alternativní paliva, optimalizace tras s využitím vhodného softwaru pro řízení vozového parku, nebo spolupráce s jinými dopravci, rejdaři a operátory při vytváření chytrých dodavatelských a logistických řetězců.

Kromě environmentálních otázek se téma udržitelné dopravy týká také sociálních a ekonomických problémů, spojených se silniční nákladní dopravou, i zde se hledají řešení problémů. Velmi často jsou tak skloňovány pojmy tzv. společenské odpovědnosti řízení firem (ESG neboli „Environmental, social, and corporate governance“ znamená zodpovědné environmentální, sociální a korporátní řízení, CSR neboli „Corporate social responsibility“ znamená společensky zodpovědné podnikání), které představují výzvu k udržitelnosti podnikání a rezonují i v oboru silniční nákladní dopravy. Úspěšné firmy si dnes jasně uvědomují, že tyto postupy vedou nejen ke zvýšení ziskovosti, ale také k iniciování pozitivních změn a zlepšení image a prestiže firmy ve společnosti.

Jaké postupy mohou ale ve snaze o zvýšení udržitelnosti svého podnikání přijímat „zelené“ firmy podnikající v silniční nákladní dopravě?

Aktuální směry udržitelnosti v oboru dopravy

Jak jsme si již říkali, aktuálně se v celém světě investuje velké úsilí do potlačení 

negativních environmentálních a společenských dopadů průmyslu, včetně silniční nákladní dopravy. Cílem je nalézt lepší, ekologicky příznivější a efektivnější metody uspokojení poptávky spotřebitelů i celého podnikání. 

Evropská komise v rámci udržitelného rozvoje dopravy dlouhodobě sleduje cíl přesunu významnější části nákladní dopravy na železnici a na vnitrozemské vodní cesty, mezi jinými také formou rozšiřování kombinované dopravy (především kontejnerové). Role silniční nákladní dopravy v evropské ekonomice je ale nenahraditelná – zejména, ale nejen v oblasti tzv. poslední míle, tedy dodávky zboží konečnému zákazníkovi. Zde se všechny subsystémy (silniční, železniční a vodní doprava) vzájemně doplňují a tvoří ucelený dopravní systém.

Snad nejdůležitější z opatření, které jsou významněji v rukou samotné dopravní firmy, je přechod z tradičních fosilních na alternativní paliva a také na elektrická vozidla. Fosilní paliva jsou nejenže jednou z hlavních příčin zhoršování kvality ovzduší na celém světě, ale rafinérský a zpracovatelský průmysl na ně navázaný je původcem obrovského množství odpadu a znečištění vody i půd. Díky investicím do vozidel poháněných alternativními palivy mohou environmentálně uvědomělé dopravní společnosti přijmout skutečně reálné kroky směrem ke zvýšení udržitelnosti svého podnikání. V oblasti elektrifikace silniční nákladní dopravy se již několik let experimentuje s liniovou elektrifikací dálnic (projekt Siemens eHighway). 

Dalším významným krokem, který může přijmout každá dopravní firma, je optimalizace plánování tras s využitím telematických dat a odpovídajícího softwaru pro řízení vozového parku. Při vhodné analýze dat a plánování efektivnějších tras vozidel může dopravní společnost svým řidičům zkrátit dobu na cestách i dobu čekání v zácpách a stejně tak potlačit převážení prázdných kamionů. Navíc, rozborem dat o jízdách každého jednotlivého řidiče můžeme u zaměstnanců podpořit ekologicky příznivé chování za jízdy; rychlost a styl jízdy, například také měkčí akcelerace a brždění, má totiž přímý vliv na ekonomiku jízdy, tedy především na spotřebu paliva. Šetrnější styl jízdy ale také znamená nižší opotřebení vozu, pneumatik a dalších součástí. Data shromážděná v tomto softwaru tak výrazně pomáhají při snížení spotřeby paliva a tím i snížení emisí skleníkových plynů.

Třetí možností, kterou mají silniční nákladní dopravci k dispozici při zlepšování udržitelnosti svého podnikání, je kvalitní údržba a inovování stávajících zařízení. Pravidelná údržba vozidel, kontrola tlaku v pneumatikách, seřizování motoru a technická kontrola vozu i jeho emisního systému, to všechno jsou neobyčejně důležitá opatření pro zajištění optimální spotřeby paliva a objemu emisí. Navíc můžeme ve snížení emisí pomoci například dodatečným vybavením starších vozů filtry pevných částic (DPF) nebo systémy katalytické redukce (SCR). 

Pohled do udržitelné budoucnosti 

Udržitelná budoucnost silniční nákladní dopravy přináší vysoký potenciál pro změny i pro transformaci celého odvětví. Bateriový pohon kamionů byl donedávna omezený nízkými kapacitami baterií, které nestačily na vysoký výkon vyžadovaný těžkým nákladním vozidlem; dnes již ale na elektrických kamionech s velkou tažnou silou a kapacitou baterií pracuje celá řada výrobců vozidel. Stejně tak se neustále zlepšuje vývoj alternativních paliv, které jsou zajímavým příslibem pro environmentálně udržitelnou silniční dopravu. Z nich nejznámější je zřejmě technologie vodíkových palivových článků. Pokud by se tato paliva a  zdroje energie podařilo prosadit u většiny nákladních dopravců, znamenalo by to obrovské zlepšení kvality ovzduší i výrazné snížení emisí skleníkových plynů z dopravy.

Mezi další aspekty, které budou nejspíše formovat budoucnost udržitelné dopravy, patří samořiditelná neboli autonomní vozidla (která by měla přinést zejména optimalizaci stylu jízdy a tím i využití paliva), udržitelná infrastruktura, jako jsou dobíjecí stanice pro elektrická vozidla a plnicí stanice pro vodíkové palivové články, anebo využití udržitelných a recyklovaných materiálů při výrobě vozidel.

Neobyčejně důležitým faktorem budoucnosti udržitelné dopravy je vhodné regulační prostředí. Vlády jednotlivých členských zemí EU i jiných zemí světa tak neustále přijímají přísnější a přísnější emisní normy a poskytují dotace či jiné pobídky na pořízení elektrických či nízkoemisních vozidel. Hrají také důležitou roli při budování udržitelné infrastruktury, zmíněné v předcházejícím odstavci. Vládní regulace tak pomáhají nasměrovat výrobu nákladních automobilů i samotnou nákladní silniční dopravu do udržitelné budoucnosti.

Pro velké vozové parky nabízí Eurowag ucelená řešení OEM pro automotive a e-mobilitu, která zahrnují elektrifikaci vozového parku včetně dobíjení a analýzy umístění dobíjecích stanic. Jedná se o zákaznická řešení šitá na míru – v případě zájmu se nám ozvěte a řekneme vám více.