GTM debug

Clock
Čas na čtení: 12 min
Calendar
4.7.2024

Pravidla pro řízení nákladních vozidel v Portugalsku

Řízení nákladních vozidel v Portugalsku se řídí místními zákony i normami Evropské unie, které podporují bezpečnost na silnicích, efektivitu a dodržování právních předpisů a zajišťují dodržování všech pravidel pro řízení nákladních vozidel. Tento článek obsahuje nezbytné informace pro řidiče a manažery vozových parků a poskytuje podrobný přehled portugalských předpisů pro řízení nákladních vozidel. Zahrnuje důležité oblasti, jako jsou pravidla vnitrostátní dopravy a nezbytná administrativa pro přepravu zboží po Portugalsku. Cílem tohoto článku je poskytnout přehledné informace o všech aspektech řízení nákladních vozidel v této zemi.

Pravidla pro řízení nákladních vozidel v Portugalsku

Geografický pohled na Portugalsko

Portugalsko, které se nachází na jihozápadním okraji Evropy, se vyznačuje rozmanitou krajinou, která sahá od dlouhého pobřeží Atlantiku až po členité hory, což ovlivňuje dopravu a logistické činnosti. Jeho poloha na Pyrenejském poloostrově vedle Španělska jej staví do pozice klíčové křižovatky pro zboží směřující do Evropy a z ní.

Znalost portugalské silniční sítě

Rozsáhlá silniční síť v Portugalsku je zásadním faktorem pro efektivní kamionovou dopravu po celé zemi. Řidiči však musejí znát a dodržovat specifická pravidla silničního provozu v Portugalsku a svou jízdu přizpůsobit, zejména pokud jde o regionální rozdíly a rozdíly v infrastruktuře, které mohou ovlivnit jejich trasy. Například horské oblasti často představují ostřejší zatáčky a prudší stoupání, což vyžaduje úpravu rychlosti a taktiky jízdy.

Podrobný pohled na možnosti kabotáže

Kabotáží se rozumí přeprava zboží v rámci země zahraničním vozidlem, která je přísně kontrolována. V Portugalsku sice existuje určitá volnost pro provozovatele z jiných zemí, ti však musejí pečlivě plánovat a dodržovat zákony EU, aby se vyhnuli případným pokutám.

Přeprava nebezpečného zboží

Portugalsko se řídí Dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Dodržování předpisů ADR, které zahrnují vedení řádné dokumentace a provádění bezpečnostních protokolů, je proto nezbytné.

Specifika dodržování ADR

Vozidla přepravující nebezpečný náklad musejí být dobře vybavena a jejich řidiči musejí být plně vyškoleni. Dokumenty ADR by měly být vždy kompletní a přístupné ve vozidle. Kromě toho mohou být některé trasy z bezpečnostních důvodů omezeny, například most 25. dubna, na kterém kvůli vyšší bezpečnosti existují omezení pro přepravu nebezpečného nákladu.

Předpisy pro abnormální zatížení

V Portugalsku je pro přepravu nadrozměrných nebo nadměrných nákladů nutné předchozí povolení. Žadatelé musejí požádat o povolení nejméně 30 dní předem a zajistit, aby všechny rozměry vozidla a nákladu odpovídaly vnitrostátním normám.

Proces autorizace

Žádost o přepravu neobvyklého nákladu musí obsahovat podrobné údaje o nákladu, plánované trase a použitém vozidle. Úřady mohou vyžadovat průzkum trasy nebo policejní doprovod, což komplikuje logistické plánování.

Daně a clo

Pro provozovatele nákladních vozidel, zejména pro ty, kteří se zabývají mezinárodní dopravou, je zásadní znát platné daňové a celní předpisy. V Portugalsku mohou provozovatelé nákladních vozidel využívat určitých daňových úlev, včetně bezcelního dovozu paliva v nádržích vozidla.

Orientace v celních předpisech

Dodržování celních předpisů je nezbytné, a to zejména při přeshraniční přepravě. Provozovatelé musejí mít k dispozici veškerou požadovanou dokumentaci, jako jsou například karnety TIR pro mezinárodní přepravu a nákladní listy CMR, aby zajistili hladký průjezd celnicí.

Omezení pohybu

Místní omezení mohou ovlivnit pohyb nákladních vozidel v městských oblastech, jako je Lisabon. Tato pravidla často zahrnují konkrétní časy, kdy je omezena nakládka a vykládka, a také zákazy, jejichž cílem je omezit dopravu ve špičkách, aby se ve městě zlepšily životní podmínky.

Zákazy provozu nákladních vozidel v Portugalsku

Informace o zákazech jízdy pro nákladní vozidla v Portugalsku, zejména na mostě přes řeku Tagus a v tunelech dálnice A23, upozorňují na omezené časy a oblasti, což je důležité pro plánování tras a vyhnutí se pokutám.

Most přes řeku Tagus (most 25. dubna)

Frekvence: denně, včetně nedělí a svátků.

Časová platnost: od 5.00 do 2.00 následujícího dne.

Dotčená oblast: celé rozpětí mostu 25. dubna přes řeku Tagus.

Dálniční tunely A23

Frekvence: celoročně.

Dotčené tunely:

 • tunel Barracão, jižní směr, výjezd Guarda Sul (km 210,8)
 • tunel Barracão, severní směr, výjezd Benespera (km 201,2)
 • tunel Ramela, jižní směr, výjezd Guarda Sul (km 210,8)
 • tunel Ramela, severní směr, výjezd Benespera (km 201,2)
 • tunel Gardunha, jižní směr, výjezd Fundão Sul (km 158,1)
 • tunel Gardunha, severní směr, výjezd Castelo Novo (km 148,8)

Další informace: povinné výjezdové značení je umístěno 1500 m před výjezdovými rampami.

Zvláštní zákazy na silnicích

Frekvence: pátky, neděle, státní svátky a den před každým státním svátkem.

Časová platnost: od 18.00 do 21.00.

Dotčené silnice:

 • EN6 Lisabon–Cascais
 • EN10 Infantado–Vila Franca de Xira
 • EN14 Maia–Braga a další důležité trasy

Zákaz vjezdu do Lisabonu a Porta

Frekvence: pondělky s výjimkou července a srpna.

Časová platnost: od 7.00 do 10.00.

Dotčené silnice:

 • A1 Alverca–Lisabon
 • A2 Almada–Lisabon
 • A5 křižovatka s CREL*–Lisabon
 • křižovatka IC19 s dálnicí CREL*–Lisabon (Damaia)
 • další silnice vedoucí do Lisabonu a Porta

*CREL – Circular Regional Exterior de Lisboa, v překladu „okružní silnice kolem Lisabonu“

Výjimky:

Z těchto omezení jsou vyňata vozidla přepravující nebezpečný náklad důležitý pro veřejné zdraví, ozbrojené síly, policii a vozidla zapojená do provozu námořních přístavů. Kromě toho platí zvláštní ustanovení pro přepravu pohonných hmot na letiště a do námořních přístavů.

Zvláštní oprávnění:

Direção Geral de Viação (Generální ředitelství dopravy) může za určitých okolností udělit zvláštní povolení pro vozidla, kterých se tato omezení týkají. Jedná se například o vozidla, která se podílejí na nakládce během období s omezením nebo přepravují nebezpečné zboží nezbytné pro nepřetržitý provoz výrobních jednotek.

Místní dopravní omezení

Lisabon: omezení pro těžká nákladní vozidla v době od 8.00 do 10.00 a od 17.00 do 19.00; určité pěší zóny mají další omezení nakládky a vykládky.

Porto: pohyb těžkých nákladních vozidel je omezen od 14.00 do 19.00 v rámci vymezených městských zón.

Obecná poznámka:

Jiná města rovněž uplatňují místní dopravní omezení. Dotčené oblasti jsou vždy jasně označeny, aby se řidiči mohli snadno orientovat.

Dopad omezení na každodenní provoz

Řidiči a správci vozových parků musejí pečlivě plánovat své trasy, aby vyhověli těmto předpisům a vyhnuli se pokutám a zpožděním. Znalost časových a zeměpisných limitů omezení ve velkých městech je nezbytná pro efektivní a včasné doručení zboží.

Nízkoemisní zóny (LEZ)

Portugalsko dokazuje svůj závazek k ochraně životního prostředí zřízením zón s nízkými emisemi. Lisabon se pomocí těchto zón, které se vztahují na všechna vozidla, snaží snížit znečištění a podpořit používání ekologičtějších způsobů dopravy.

Soulad s normami LEZ

Nákladní vozidla vstupující do nízkoemisních zón (LEZ) musejí dodržovat specifické emisní normy, což může vyžadovat modernizaci nebo úpravu vozového parku. Dodržování těchto norem má zásadní význam pro podporu úsilí o ochranu životního prostředí a vyhnutí se pokutám.

Státní svátky v Portugalsku

Státní svátky mohou narušit dopravu kvůli uzavření podniků a snížené dostupnosti zaměstnanců. Řidiči nákladních automobilů by si měli být těchto termínů vědomi, protože mohou ovlivnit harmonogramy dodávek a logistické plánování.

Státní svátky

Plánování během státních svátků

Znalost státních a regionálních svátků je nezbytná pro efektivní plánování dodávek a operací. Přizpůsobení přepravních plánů a činností těmto datům pomáhá udržet logistiku plynulou a efektivní.

Systém silničního mýtného

Portugalsko používá pokročilý mýtný systém, který vypočítává poplatky na základě ujeté vzdálenosti a vlastností vozidla. Znalost tohoto systému je zásadní pro řízení nákladů a optimalizaci plánování tras.

Kategorie mýtného a náklady

Výše mýtného závisí na typu vozidla a použité silnici. Díky elektronickým systémům výběru mýtného jsou platby mnohem jednodušší. Řidičům se doporučuje používat palubní jednotku (OBU), aby si zjednodušili placení mýtného a minimalizovali zpoždění.

Aktuální sazby mýtného (od dubna 2024) za přejezd mostů Vasco da Gama a přes řeku Tagus (most 25. dubna) jsou následující:

Dokumentace k vozidlu a bezpečnostní požadavky

Všechna vozidla provozovaná v Portugalsku musejí mít příslušné doklady, včetně zelené karty, registrace vozidla a zákonem požadované bezpečnostní povinné výbavy, do níž patří:

Výstražný trojúhelník

Ve vozidle je povinné mít výstražný trojúhelník pro použití v nouzových situacích. V případě poruchy nebo nehody umístěte trojúhelník nejméně 30 metrů od vozidla. Je potřeba se vždy ujistit, že je trojúhelník dobře viditelný nejméně ze vzdálenosti 100 metrů, aby byli upozorněna blížící se vozidla.

Reflexní vesta

Řidiči těžkých vozidel musejí mít v noci nebo za snížené viditelnosti mimo zastavěné oblasti na sobě reflexní vestu. To platí v případě, že musejí opustit své vozidlo na vozovce nebo zpevněné krajnici kvůli poruše nebo mimořádné události. Za nedodržení může být uložena pokuta. Reflexní vesty jsou k zakoupení ve většině čerpacích stanic a servisů.

Hasicí přístroj

Místní předpisy nařizují, že všechna vozidla musejí být vybavena hasicím přístrojem. U těžkých nákladních vozidel od 3,5 do 7,5 tuny musí být v kabině umístěn práškový hasicí přístroj o hmotnosti 2 kg. Kromě toho by měl být na jiném přístupném místě ve vozidle uložen hasicí přístroj o hmotnosti 6 kg. Všechny hasicí přístroje musejí splňovat normu BS EN 3.

Autolékárnička

Všechna těžká nákladní vozidla (HGV) musejí být vybavena lékárničkou.

Rychlostní limity

Dodržování rychlostních limitů je zásadní jak pro bezpečnost, tak pro dodržování zákonů. V Portugalsku se rychlostní omezení liší podle typu silnice a velikosti vozidla, což ovlivňuje způsob, jakým provozovatelé vozových parků řídí své logistické plány a rozvrhy. Maximální rychlostní limity na různých typech silnic, pokud nejsou označeny jinak, jsou následující:

Přizpůsobení se místním rychlostním předpisům

Pochopení a dodržování místních rychlostních limitů je klíčové pro předcházení nehodám a vyhýbání se pokutám. Manažeři vozových parků musejí zajistit, aby všichni řidiči byli o těchto limitech informováni a dodržovali je, aby byla zachována bezpečnost a efektivita provozu.

Doba řízení, doba odpočinku a předpisy o tachografech

Evropská unie vytvořila propracovaná pravidla týkající se těžkých nákladních vozidel, která kladou důraz na bezpečnost řidičů tím, že kontrolují jejich denní dobu řízení, aby se minimalizovaly dopravní nehody způsobené únavou. Tyto zákony předepisují maximální denní, týdenní a čtrnáctidenní dobu řízení, které jsou stanoveny tak, aby se předešlo chronické únavě. Stejně tak i minimální povinné přestávky po každých čtyřech a půl hodinách řízení a minimální denní a týdenní dobu odpočinku řidiče. Portugalsko je členem EU a v rámci svého závazku k bezpečnosti silničního provozu dodržuje tyto pokyny EU týkající se pravidel odpočinku, vedení knihy jízd a pracovní doby řidičů nákladních vozidel.

Kromě toho, aby se zabránilo nadměrné pracovní činnosti, kterou řidič vykonává mimo řízení (administrativní úkony, údržba vozidla, nebo například nakládání a vykládání zboží), přijala EU směrnici 2002/15/ES, která omezuje počet pracovních hodin, aby řidiči měli dostatek času na odpočinek. Dodržování předpisů je vynucováno prostřednictvím tachografů a výkazů pracovní doby, protože zaznamenávají dobu řízení, přestávky a dobu odpočinku. Nedodržení může vést k přísným sankcím, jako jsou vysoké pokuty, pozastavení řidičského oprávnění nebo negativní následky v profesním rejstříku řidiče, což dokazuje význam těchto postupů při ochraně zdraví a pohody všech účastníků silničního provozu. Více informací o těchto pokynech naleznete v našem článku Předpisy ohledně doby jízdy, povinných přestávek a odpočinku u řidičů nákladních vozidel.

Maximální přípustné hmotnosti nákladních vozidel v Evropě

 • Hmotnost náprav bez pohonu: 10 tun.
 • Hmotnost hnací nápravy: 12 tun.
 • Nákladní automobil se 2 nápravami: 19 tun.
 • Třínápravový nákladní automobil: 26 tun.
 • Čtyřnápravový silniční vlak: 37 tun (pozn. 1).
 • Silniční vlak s více než 5 nápravami: 44 tun (pozn. 2).
 • Kloubové vozidlo s pěti a více nápravami: 44 tun (pozn. 3).

Další poznámky:

 • Evropský modulární systém (EMS) umožňuje za specifických podmínek kombinace až do délky 25,25 metru a hmotnosti 60 tun.
 • Pozn. 1: limit pro tahač s návěsem a 4nápravovou soupravou je 30 tun.
 • Pozn. 2: pro některé druhy dopravy platí zvýšené hmotnostní limity.
 • Pozn. 3: limit 44 tun se vztahuje na přepravu dvou 20stopých nebo jednoho 40stopého kontejneru ISO. Za zvláštních podmínek, jako je přeprava dřevěných materiálů, papírových výrobků a keramických výrobků, může být hmotnost zvýšena na 60 tun.

Eurowag vám pomůže zajistit nejen soulad s předpisy

Telematika je výkonný software pro správu vozového parku, který pomáhá zefektivnit proces vedení záznamů pro dodržování doby řízení a odpočinku. Elektronické záznamové zařízení (ELD) od společnosti Eurowag může zaznamenávat všechny přestávky, doby odpočinku a po sobě jdoucí doby řízení.

Díky automatickému zaznamenávání informací může telematika zefektivnit administrativní stránku dodržování předpisů. To šetří čas a peníze řidičům, dispečerům, manažerům i majitelům. Pořízené údaje lze dokonce využít ke snížení spotřeby paliva, sledování potřeb údržby vozidel a zlepšení chování řidičů a jejich produktivity.

Kontaktujte nás a získejte více informací o telematickém softwaru pro správu vozového parku od Eurowag a zjistěte i to, jak můžeme pomoci společnostem podnikajícím v nákladní dopravě s mnoha jejich potřebami.